Kven kom for å studere?


I 2015 registrerte 26 600 personer fra EØS-området seg for å arbeide i Norge, mens 7 700 personer fra land utenfor EØS fikk innvilget arbeidstillatelse.

Frå EØS-området kom flest frå Tyskland (1 400), Frankrike (830) og Spania (470), medan det frå landa utanfor EØS kom flest frå Kina (450), USA (340) og Russland (290).

Det kom 100 studentar frå Brasil. Det er 56 prosent nedgang samanlikna med 2014 (230 studentar). Det kom 170 studentar frå Filippinene. Det er 55 prosent fleire enn i 2014 (110 studentar).

Figur: EØS-registreringar, dei sju største landa i 2015

Søylediagram som viser kor mange EØS-registreringar for de 7 største landa i 2015. Søylene er satt opp i senkande rekkefølgje: Tyskland (1 379), Frankrike (830), Spania (466), Italia (400), Nederland (365), Tsjekkia (224), Polen (217)

Figur: Studieløyve til land utanfor EØS i 2015, dei sju største landa

Søylediagram som viser kor mange studieløyver som blei gitt il dei 7 største landa i 2015. Søylene er satt opp i senkande rekkefølgje: Kina (454), USA (336), Russland (287), Canada 8182), Nepal (175), Filippinane (170), India (140)

 

Statistikktabeller

Alle årstalla for 2015 

Did you find what you were looking for?