Arbeidsorganisering i utlendingsforvaltningen og datakvalitet i DUF (2005)


Sluttrapport for prosjektet for arbeidsorganisering i utlendingsforvaltningen og datakvalitet i DUF.

Last ned hele rapporten

Arbeidsorganisering i utlendingsforvaltningen og datakvalitet i DUF (pdf, 1,3 MB)

Sammendrag

Hovedanbefalingen fra prosjekt ARBORG-DUF er at UDIs rolle som den sentrale aktøren i utlendingsforvaltningen må gjøres tydeligere og styrkes. UDI bør tildeles et klarere ansvar for saksbehandlingen på tvers av organisatoriske inndelinger. UDI bør ta initiativ til, og ansvar for, å forbedre samhandlingen mellom etatene i utlendingsforvaltningen.

Formålet med dette er å sikre at oppgaveløsningen i utlendingsforvaltningen, inkludert opplæring og forvaltning av kompetanse, informasjon og service til etatene, gjøres på en mer enhetlig måte enn i dag. Det anbefales videre at bruken av økonomiske midler til utvikling av DUF i større grad prioriteres etter en overordnet plan og helhetlig vurdering i forhold til antall brukere og bruksfrekvens i de ulike etatene. Prosjektet anbefaler dessuten at DUF bedre tilpasses de enkelte brukergruppers behov, slik at systemet blir enklere å bruke og risiko for feil reduseres. Dette sammendraget presenterer en oversikt over den anvendte analysemodellen, de viktigste funnene og anbefalte tiltak fra prosjektet ARBORG-DUF.

Utført av: Accenture

Bestilt av: UDI

Did you find what you were looking for?