Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler (2012)


Hovedmålet med oppdraget har vært «å avklare forholdet mellom utlendingslovens og straffeprosesslovens regler om fengsling, og å komme med forslag til forbedringer», jf den oppdragsbeskrivelsen som lå til grunn for utlysningen.

Last ned hele rapporten

Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler, 2012 (pdf, 916 kB)

Sammendrag

Hovedmålet med oppdraget har vært «å avklare forholdet mellom utlendingslovens og straffeprosesslovens regler om fengsling, og å komme med forslag til forbedringer», jf den oppdragsbeskrivelsen som lå til grunn for utlysningen. Et sentralt tema har vært å se nærmere på relevansen og hensiktsmessigheten av utlendingslovens henvisninger til straffeprosessloven, særlig utlendingslovens § 106 andre ledd fjerde punktum om at «Straffeprosessloven §§ 174 til 191 gjelder så langt de passer.» Vi har også sett på de tilsvarende henvisningene i reglene om undersøkelser, beslag og pålegg om meldeplikt/bestemt oppholdssted i utlendingsloven §§ 103-105.

Bestilt av: Justisdepartementet

Utgitt av: Universitetet i Bergen

Did you find what you were looking for?