Hva er konsekvensene? (2008)


Forprosjekt. Prosedyrer/metoder/verktøy for å utrede virkningene av regel- og praksisendringer på utlendingsfeltet. Sluttrapport fra forprosjekt.

Last ned hele rapporten

Hva er konsekvensene? (pdf, 311 kB)

Sammendrag

UDI er pålagt å vurdere og rapportere virkninger av regel‐ og praksisendringer på utlendingsfeltet. Dette gjelder for endringer i lover og forskrifter, endrede instrukser fra departementet, og praksisendringer som er initiert av UDI og godkjent av departementet i forkant av iverksetting. UDI har utarbeidet prosedyrer for effektvurderinger for de ulike endringskategoriene. I tillegg til den løpende effektrapporteringen gjennomføres det også utredninger der enkelte endringer, lover eller praksis, evalueres mht konsekvenser.

Stortinget har vedtatt en ny utlendingslov, som trer i kraft fra 1. januar 2010. UDI må da være i stand til å gjennomføre pålitelige og effektive vurderinger av lov‐ og regelverksendringers virkninger. I den forbindelse har Vista Analyse AS på oppdrag fra UDI gjennomført et forprosjekt som har bestått av en vurdering av dagens prosedyrer for effektvurderinger, inkludert en gjennomgang av et utvalg evalueringer. På bakgrunn av resultatene fra gjennomgangen er forbedringspunkter identifisert, og det er utarbeidet en skisse for et utviklingsprosjekt innen evalueringsmetodikk for UDI. Forprosjektet konkluderer med at allerede etablerte prosedyrer for effektvurderinger gir et godt grunnlag for å evaluere virkninger, men at det er behov for følgende forbedringer:

Det må utarbeides bedre rutiner for:

  1. beskrivelse av nåsituasjonen og bakgrunnen for en endring
  2. beskrivelse og konkretisering av formålet med endringen, inkludert en beskrivelse av hva som ønskes oppnådd og hvilke hensyn som utløste endringen
  3. beskrivelse av forventede tilsiktede, så vel som utilsiktede effekter
  4. utarbeidelse av evalueringskriterier før endringen iverksettes

Videre anbefales det at enhet for statistikk og analyse (ESA) trekkes inn i utarbeidelsen av evalueringskriterier før en endring iverksettes. Det vil da kunne etableres kvantitative så vel somkvalitative data og indikatorer som beskriver utgangssituasjonen, og det kan legges til rette for registreringer og undersøkelser underveis som kan legge grunnlaget for en effektiv og relevant evaluering i etterkant.

Forprosjektet skisserer tre evalueringsmodeller utviklet for å evaluere lovers virkninger, og som ansees relevante for å vurdere virkningene av de kategorier endringer UDI har ansvaret for å rapportere på. Modellene er; en kontekstbasert evalueringsmodell, en målgruppebasert evalueringsmodell, og en lov‐ og regelbasert evalueringsmodell. Hver modell bygger på evalueringsfaglige prinsipper, metoder og design. Formålet og hva som ønskes oppnådd med en regel/praksisendringer vil sammen med evalueringskriteriene fastlegge hvilken evalueringsmodell som vil være mest egnet i hvert enkelt tilfelle. Noen endringer vil være av en slik art at det er tilstrekkelig å benyttet en av modellene, mens andre endringer vil kreve at to, eller samtlige tre modeller benyttes som grunnlag for å evaluere konsekvensene av en regel/praksisendring. Kriteriene ”vesentlighet” og ”risiko” slik de er definert av Riksrevisjon danner et godt utgangspunkt for å fastsette hvor bredt en vurdering skal favne, samt hvordan den skal følges opp og rapporteres. Dette bør i utgangspunktet avklares på et overordnet nivå før en endring iverksettes.

Fordelen med å utvikle evalueringsmodeller med tilhørende spesifiserte evalueringsdesign, er at dette bidrar til strukturerte, og etterprøvbare evalueringer forankret i evalueringsfaglig metodikk. Det vil også bidra til at evalueringene gjennomføres mest mulig kostnadseffektivt og retter seg mot de vesentligste effektene – tilsiktede så vel som utilsiktede – i rapporteringen av effekter. Utvikling av tilpassede evalueringsmodeller vil kreve et større utviklingsarbeid enn forbedringspunktene nevnt over. Forbedringer i tråd med punktene over er et nødvendig første skritt, også hvis det settes i gang et utviklingsprosjekt på en videreutvikling av de skisserte evalueringsmodellene.

Utført av: Vista analyse 2008

Bestilt av: UDI

Did you find what you were looking for?