Kompetanse om vold i nære relasjoner (2021)


Hvilken kunnskap og kompetanse har ansatte i mottak om vold i nære relasjoner, og hvordan kan de identifisere og følge opp denne typen vold? Rapporten fra Telemarksforskning svarer blant annet på disse spørsmålene.

Bakgrunnen for dette prosjektet er målet i regjeringens opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021), om å «styrke kompetansen om vold og overgrep blant ansatte i asylmottak, samt ansatte i kommunene som arbeider med integrering og kvalifisering av flyktninger og innvandrere».  

Les rapporten

Kompetanse om vold i nære relasjoner i asylmottak (pdf, 874 kB)

Kort sammendrag med hovedfunn

Hovedfunnet i rapporten er at de fleste mottaksansatte har generelle kunnskaper om vold og overgrep i nære relasjoner, men at det er begrenset hvor dyp denne kunnskapen er.  

Rapportforfatterne finner videre at: 

  • UDIs retningslinjer og rutiner fungerer godt, men de er kompliserte og dekker ikke mangfoldet av problemstillinger. 
  • Mottaksansattes kunnskapsnivå er høyere enn ferdighetsnivået, og de synes det er vanskelig å vite hvordan de skal handle. 
  • De ansatte er avhengig av kontinuerlig opplæring fordi de ulike problemstillingene forekommer så sjelden at de ikke får opparbeidet seg tilstrekkelig kompetanse gjennom erfaring. Heller ikke dagens kursvirksomhet bidrar med mer grunnleggende kompetanse. 
  • UDIs regionkontor bistår med kunnskap, råd og veiledning, men veilederrollen er uklart definert. 
  • Det er blandende oppfatninger av om mottakene er i stand til å fange opp alle former for vold og overgrep i nære relasjoner. 
  • Metodene for å identifisere vold og overgrep i nære relasjoner er ikke satt i system. 
  • Mottakene har jevnt over et godt og velfungerende samarbeid med andre tjenester. Friksjon er som regel forårsaket av uklare ansvarsforhold, manglende kunnskap om asylsøkere hos samarbeidspartnere og at det kan ta lang tid å få hjelp fra de samarbeidende tjenestene. 

Telemarksforskning anbefaler at UDI utvikler ulike kurs samt opplærings- og veiledningsmateriale. I tillegg anbefaler de at UDIs regionkontorer får en styrket og tydeliggjort rolle i arbeidet. 

Oppdragsgiver: Utlendingsdirektoratet  

Oppdragstaker: Telemarksforskning 

Prosjektleder hos Telemarksforskning: Geir Holtan Møller 

Did you find what you were looking for?