Utlevering av personopplysninger til forskning (2020)


Gir personvernforordningen (GDPR) UDI mulighet til å dele taushetsbelagte opplysninger til bruk i forskning?

UDI samler inn og forvalter store mengder taushetsbelagte data. Regelverket gir oss mulighet til å dele også taushetsbelagte opplysninger når de skal brukes i forskning. Hvordan bør vi gå frem i slike saker? Hvilke grenser setter GDPR for deling av personopplysninger når de skal brukes i forskning. Kan vi dele alle typer opplysninger? Kan vi utlevere direkte personidentifiserende data? Er anonymisering et absolutt krav? Dette er noen av spørsmålene rapporten tar sikte på å besvare.

Les rapporten

Utlevering av personopplysninger til forskning (pdf, 318 kB)

Sammendrag

 • Rapporten konkluderer med at GDPR artikkel 89 først og fremst krever at det er på plass «nødvendige garantier».

 • Å anonymisere eller avidentifisere opplysningene før de blir utlevert er ikke er den eneste måten å nå opp til terskelen for hva som kan anses som «nødvendige garantier».

 • Utredningen peker på at ulike tiltak og forhold kan utgjøre «nødvendige garantier» etter GDPR artikkel 89:
  • Dataminimering eller andre tekniske eller organisatoriske tiltak
  • Avidentifisering eller anonymisering, der det er mulig
  • Forskerens lovfestede taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13e
  • Vurdering av personvernkonsekvenser etter GDPR artikkel 35
  • Gjøre personidentifikasjonen mindre tydelig og direkte

 • En konkret interesseavveining må kunne vise at samfunnsinteressen av forskningen vesentlig overstiger personvernulempene.

Oppdragstaker: Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
Oppdragsgiver: Utlendingsdirektoratet

Did you find what you were looking for?