Informasjonsnotat om asylsøkere fra Albania (2015)


I 2015 kom det i alt 431 asylsøkere fra Albania (204 søkere i 2014). Det var den tiende største nasjonaliteten i 2015 (samme plass som i 2014). Asylsøkere fra Albania behandles i 48-timersprosedyren.

Søknader

I 2015 kom det i alt 431 asylsøkere fra Albania (204 søkere i 2014). Det var den tiende største nasjonaliteten i 2015 (samme plass som i 2014). Av dem som søkte asyl var 209 menn og 96 kvinner (hovedpersoner) samt 126 medfølgende barn. Blant hovedpersonene var det 17 enslige mindreårige asylsøkere – alle gutter.

Asylanførsler

De fleste anfører problemer av sosio-økonomisk karakter, eller frykt for kriminelle handlinger eller blodhevn. Noen anfører også forfølgelse på politisk grunnlag, familievold, eller har æresrelaterte eller LHBTI-relaterte anførsler.

Dublin-behandling

Direktoratet har ikke sendt noen anmodninger om tilbaketakelse/overtakelse til annen Dublin-stat. Vi har i samme periode mottatt 17 anmodninger fra utlandet. Det er i perioden ikke fattet noen vedtak om retur til annen Dublinstat.

Vedtak

Av de vedtak som ble fattet i 2015 (for 307 personer) ble utfallet:

  • Innvilget beskyttelse (utl. § 28, 1. ledd litra a): ingen (0,00  %)
  • Innvilget beskyttelse (utl. § 28, 1. ledd litra b): ingen (0,00 %)
  • Innvilget opphold på humanitært grunnlag (utl. § 38): ingen (0,00 %)
  • Avslag (inkl. Dublin, første asylland, POK, trygt 3. land): 307 personer (10,00  %)
  • 109 søknader ble trukket, 2 saker ble henlagt (herav fattet vedtak for en enslig mindreårig) og ingen hadde søkt asyl fra utlandet.

Beskyttelsesbehovet

Asylsøkere fra Albania behandles i 48-timersprosedyren, og i de aller fleste sakene mener UDI at de åpenbart ikke har krav på beskyttelse fordi albanske myndigheter generelt har evne og vilje til å bistå landets borgere, eller at anførselen uansett ikke er av en slik karakter at den danner grunnlag for opphold i Norge. Etter en konkret vurdering kan søknaden tas ut av vurdering etter 48-timers prosedyren. Ingen albanske asylsøkere har i 2015 blitt innvilget opphold i Norge.

Spesielle særegenheter med asylsøkergruppa

Det har vært en markant økning i antall asylsøknader fra Albania i første halvår 2015, og et økende antall søknader begrunnes i sosio-økonomiske problemer. PU foretar derfor fra april 2015 utvidet registrering i asylsaker fra Albania (og andre land i 48-timersprosedyren) hvor det kun påberopes sosio-økonomiske forhold (se RS 2015-006).

En annen trend er at flere trekker søknaden etter informasjon fra NOAS om at asylsøkere som får søknaden vurdert som åpenbart grunnløs også blir utvist fra Norge og Schengen (Schengen-utvisning er nytt fra 2015). Grunnen til dette er sannsynligvis at flere har opphold eller arbeidet i andre europeiske land som Hellas og Italia.

Figur: Asylsøkere fra Albania per måned i 2015

Linjediagrammet viser ankomster av asylsøkere fra januar til desember 2015. Det viser hovedpersoner, medfølgende barn og totalt.

Would you like to help us improving the website?

Did you find what you were looking for?