Nøkkeltall om behandlingen av asylsøknader (2015)


En kortfattet oversikt over nøkkeltall om asylsøknader i 2015.

Asylankomster - fotnoter

I 2015 søkte 31 145 personer om beskyttelse i Norge. De høyest representerte nasjonalitetene var:

 • Syria – 10 536
 • Afghanistan – 6 987
 • Irak – 2 991

Treff i Eurodac

I samme periode fant norske myndigheter totalt 12 219 identifikasjoner (treff) i Eurodac, hvorav 7 283 er tidligere asylsøknad (kat.1) og 4 936 angir ulovlig grensepassering (kat. 2). Dette innbærer treff i ca 39 % av det totale ankomsttallet.

Det presiseres at en person kan ha flere treff i Eurodac.

Flest identifikasjoner (treff) mot andre land er mot:

 • Hellas – 3 236
 • Ungarn – 2 961
 • Tyskland – 1 001

Treff i Visa information system (VIS)

639 asylsøkere var registrert med fingeravtrykk i VIS, hvorav 492 asylsøkere hadde fått utstedt visum, og 147 asylsøkere hadde fått avslag på søknad om visum.

Det var asylsøkere fra Irak, Etiopia og Eritrea som hadde fått innvilget flest Schengenvisum i denne perioden.

Flest visum er utstedt av:

 • Italia – 100
 • Frankrike – 91
 • Norge – 61

Anmodninger til utlandet

I 2015 sendte asylavdelingen 3480 anmodninger til utlandet1, dvs. ca 11 % i forhold til ankomstene i samme periode.

Flest anmodninger ble sendt til:

 • Ungarn – 969
 • Italia – 716
 • Tyskland – 712

Nasjonalitetene som var høyest representert i de sendte anmodningene:

 • Afghanistan – 1039
 • Syria – 591
 • Eritrea – 426

Dublin-vedtak

I 2015 fattet asylavdelingen 1 567 vedtak2 etter utlendingsloven § 32 (1) b, (ikke inkludert henleggelser). Dette utgjør ca. 13 % av asylavdelingens totale produksjon av vedtak i samme periode, og ca. 45 % av antall anmodninger.

Særlig om Dublin-vedtak for enslige mindreårige

I 2015 fattet asylavdelingen 14 EMA-vedtak3 etter utlendingsloven § 32 (1) b. Dette tallet omfatter kun de vedtakene hvor det legges til grunn at søkeren faktisk er enslig mindreårig. Disse vedtakene utgjør ca. 1 % av asylavdelingens totale produksjon av EMA-vedtak i samme periode, og ca. 1 % av alle Dublin-vedtak.

Uttransporter

I 2015 ble det gjennomført 862 uttransporter med hjemmel utlendingsloven § 32 (1) b.4

Anmodninger fra utlandet

I samme periode mottok asylavdelingen 1648 anmodninger fra utlandet.

Flest anmodninger ble mottatt fra:

 • Tyskland – 501
 • Sverige – 370
 • Frankrike – 217

Nasjonalitetene som var høyest representert i de mottatte anmodningene var:

 • Somalia – 291
 • Afghanistan – 225
 • Irak – 128

Øvrige vedtak etter utlendingslovens § 32

I 2015 fattet asylavdelingen 338 vedtak etter utlendingsloven § 32 (1) a, og 805 vedtak etter § 32 (1) d. Asylavdelingen fattet 6 EMA-vedtak etter utl § 32 (1) a.

Noter

1Antall anmodninger sier ikke nødvendigvis noe om antall ansvarsetableringer etter Dublin III-forordningen.

2Siste vedtak i UDI. Det presiseres at antallet vedtak fattet etter den nevnte hjemmelen i utgangspunktet kan være noe høyere, men at vedtaket senere er blitt omgjort til en annen hjemmel.

3Siste vedtak i UDI. Se fotnoten over.

4PUs offisielle statistikk (1 144) inneholder også uttransporterte etter § 32 1 (a) og (d)

Would you like to help us improve our website?

Did you find what you were looking for?