Tilbakekall av norsk statsborgerskap


Stortinget har gjort endringer i statsborgerloven som gjelder fra 15. januar 2020, og det betyr at UDI nå kan behandle saker om tilbakekall av norsk statsborgerskap.
  • Reglene om tilbakekall av statsborgerskap står i statsborgerloven. Statsborgerskap kan tilbakekalles hvis det bygget på uriktige opplysninger.
  • I praksis betyr dette at man kan miste statsborgerskapet hvis man bevisst har gitt uriktige opplysninger, eller skjult opplysninger, og fått et statsborgerskap man aldri skulle hatt.
  • De vanligste tilfellene hvor statsborgerskap blir tilbakekalt er uriktige opplysninger om identitet og omgåelsesekteskap.
  • Norsk statsborgerskap skal ikke tilbakekalles dersom det vil være et uforholdsmessig inngrep overfor personen selv eller de nærmeste familiemedlemmene. For å vurdere om det er et uforholdsmessig inngrep ser vi på forholdets alvor opp mot statsborgerens tilknytning til Norge.

Barns statsborgerskap tilbakekalles som hovedregel ikke

Barns statsborgerskap skal som hovedregel ikke kunne tilbakekalles på grunn av feil begått av foreldre eller besteforeldre. Dette skal også gjelde personer som har blitt myndige, men som var under 18 år da de søkte om eller fikk norsk statsborgerskap. I noen få unntak kan barns statsborgerskap tilbakekalles hvis barnet ikke har en sterk tilknytning til Norge.

Hvis barnets statsborgerskap ikke tilbakekalles og barnet står registrert med feil identitet kan UDI endre til barnets korrekte identitet.

UDIs prioritering og behandling av sakene

Det er omtrent 900 saker som har vært stoppet siden 6. februar 2017, og vi vil bruke omtrent 3 år på å behandle disse sakene.

Saker som har vært satt på vent og berører barn skal prioriteres. Tilbakekallssaker som har vært lengst til behandling i UDI og saker som har åpne avhengighetssaker skal også prioriteres. Avhengighetssaker betyr tilhørende åpne søknader fra familiemedlemmer til hovedpersonen som har en sak om tilbakekall av statsborgerskap til behandling. Det kan for eksempel være søknader om familieinnvandring, permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap.

Vi kan dessverre ikke si konkret når saken din vil være ferdig behandlet.

Rettssikkerheten din styrkes

Dine rettigheter er styrket med det nye regelverket. Det skal gis fritt rettsråd uten behovsprøving. Fritt rettsråd betyr at du får dekket utgifter til advokat når forvaltningen behandler saken din.

Retten til fritt rettsråd gjelder også saker der det allerede er forhåndsvarslet, og eventuelt fattet vedtak, om tilbakekall av statsborgerskap.

Alle klagesaker hvor tilbakekall av statsborgerskap er tema skal behandles i nemndmøte med personlig fremmøte. Det betyr at du vil få mulighet til å møte personlig i Utlendingsnemnda før saken din avgjøres.

Grunnlag for vurdering av tilbakekall

Tilbakekall av statsborgerskap starter ofte med at UDI får opplysninger fra andre myndigheter, som for eksempel Nav og politiet, som kan tyde på at noen har fått opphold på feil grunnlag.

Noen ganger får UDI ny informasjon som gjør at det er nødvendig å se nærmere på saken din. Det kan for eksempel være en søknad om familiegjenforening som inneholder annen informasjon enn hva du selv opprinnelig har gitt, eller så kan en asylsøknad fra et annet familiemedlem inneholde motstridende opplysninger.

UDI mottar også tips fra privatpersoner, og vi er klar over at dette kan være misforståelser, eller komme fra personer med hevnmotiver. Mange av disse tipsene fører derfor ikke til noe mer hos UDI.

Saksgang og klagerett

  • Dersom vi mener det er grunn til å se på din sak på nytt, vil vi ofte kalle deg inn til et intervju, eventuelt be politiet om å foreta et intervju. Slik får du muligheten til å forklare deg muntlig rundt de funnene som er gjort.
  • Før vi trekker tilbake en tillatelse, sender vi ut et forhåndsvarsel. Da kan du komme med et tilsvar, som kan stille saken i et annet lys, som gjør at det likevel ikke er aktuelt å kalle tilbake tillatelsen.
  • Du har rett til fri rettshjelp i form av fritt rettsråd uten behovsprøving ved forvaltningsbehandlingen.
  • Du har rett til å klage på vedtaket fra UDI i din sak, og klagesaken din skal behandles i nemndmøte med personlig fremmøte i Utlendingsnemnda.

Would you like to help us improving the website?

Did you find what you were looking for?