Dobbelt statsborgarskap


Norsk lov gir ikkje alle rett til å ha dobbelt statsborgarskap, men nokre personar kan ha det. Dersom du har dobbelt statsborgarskap, har du rettar og plikter overfor to land eller statar. 

NB! Stortinget har bestemt at i framtida vil dobbelt statsborgarskap bli tillate for alle som er eller ønskjer å bli norske statsborgarar. Det vil ta minst eitt år før dei nye reglane begynnar å gjelde. 

Kven kan ha dobbelt statsborgarskap?

Du kan ha dobbelt statsborgarskap dersom

 • du ønskjer norsk statsborgarskap, men av ulike grunnar ikkje kan løyse deg frå det tidlegare statsborgarskapet ditt.
 • du fekk eitt statsborgarskap frå kvar av foreldra dine då du blei fødd.
  • Dersom ein av foreldra dine er norsk, blei du truleg automatisk norsk statsborgar ved fødselen. Dersom landet til den andre forelderen har same regel, får du også dette statsborgarskapet, og du kan då ha dobbelt statsborgarskap. Dette gjeld berre dersom du automatisk blei statsborgar av begge landa då du blei fødd, og ikkje dersom foreldra dine gjorde noko aktivt (til dømes leverte ein søknad eller ei melding) for at du skulle få det andre statsborgarskapet.  
 • du har norsk statsborgarskap og seinare får statsborgarskap i eit anna land utan sjølv å ha bede om det. 
  • Du vil ikkje miste det norske statsborgarskapet dersom du får eit nytt statsborgarskap utan at du sjølv har bede om det. I slike tilfelle vil du få dobbelt statsborgarskap. Dette kan skje i nokre land, til dømes fordi du gifta deg. Dersom du derimot har søkt om eller tydeleg godteke å få statsborgarskap i eit anna land, vil du som hovudregel miste det norske statsborgarskapet ditt.

Kva vil det seie å ha dobbelt statsborgarskap?

 • Overfor den norske staten har du dei same rettane og pliktene som alle andre norske borgarar.
 • Du har rett til å ha to pass, eitt frå kvart land.
 • Du har i utgangspunktet krav på konsulær bistand og hjelp frå styresmaktene i begge landa. Det kan likevel vere vanskeleg for norske styresmakter å hjelpe deg dersom du oppheld deg i det landet der du har det andre statsborgarskapet ditt.
 • Som norsk borgar har du i utgangspunktet verneplikt (militærteneste) i Noreg, men reglane varierer etter kva for anna land du har statsborgarskap i. Dersom du har spørsmål om verneplikt/militærteneste, kan du kontakte Forsvaret (ekstern nettstad).

 

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?