Skal søke Oppheve et innreiseforbud for deg som er borger av et land utenfor EU/EØS


Hvis du har blitt utvist fra Norge, men likevel ønsker å reise hit, kan du søke om å få opphevet innreiseforbudet.
Informasjon

Kva vil det seie å ha eit innreiseforbod?

 • Dersom du har blitt utvist frå Noreg, har du fått eit innreiseforbod for eitt år, to år, fem år eller for alltid.
 • Dersom dette gjeld deg, har du anten blitt transportert ut av Noreg av politiet eller fått eit brev frå UDI der det står at du har fått eit innreiseforbod.
 • Du kan ikkje kome tilbake til Noreg før innreiseforbodet ditt har gått ut.
 • Dersom du likevel ønskjer å kome tilbake til Noreg før innreiseforbodet ditt har gått ut, må du søkje om det. 
 • UDI kan oppheve innreiseforbodet ditt eller gi deg moglegheit til eit kortvarig besøk til Noreg. Vi vil vurdere grunngivinga di og behovet du har for å reise til Noreg, opp mot årsaka til at du blei utvist. 

Krav for å få opphevet innreiseforbudet

 • Det må være nye forhold i saken din.
 • Du må ha en spesiell grunn til å ønske å reise til Norge, for eksempel fordi du skal vitne i en rettssak, delta i en begravelse eller besøke alvorlig syke familiemedlemmer. 

Når kan du søkje?

Det må vanlegvis vere minst to år sidan du forlét Noreg.

Hvordan søker du om å få innreiseforbudet opphevet?

Du søker om å få opphevet innreiseforbudet ditt samtidig som du søker om besøksvisum eller oppholdstillatelse. Dette gjør du ved en norsk ambassade eller konsulat i et land der du har lovlig opphold.  Hos UDI vil de to søknadene bli behandlet hver for seg, i ulike avdelinger. 

Du må levere:

 • utfylt søknadsskjema for opphevelse av innreiseforbud, pdf, 1 MB
 • pass eller annen dokumentasjon på identitet og kopi av alle sidene i passet ditt
 • dokumentasjon på dato for utreise fra Norge, for eksempel stempel i pass eller billetter, som viser når du reiste ut av Norge.
 • dokumentasjon som viser grunnene til at du vil reise til Norge, for eksempel legeattest eller innkallelse til en rettssak
 • ny datert vandelsattest fra landet der du bor nå, hvis du er utvist fra Norge på grunn av straffbare handlinger.

Dokumentasjonen må være på norsk eller engelsk. Hvis du skal levere inn dokumenter på andre språk, må du også legge ved en oversettelse som er gjort av autorisert oversetter.

NB! Hvis UDI har gitt deg et innreiseforbud til hele Schengen, og du nå skal besøke eller flytte til et annet Schengenland, må du ta kontakt med myndighetene i landet du ønsker å besøke for å søke om å reise dit. Du trenger ikke ta kontakt med UDI.

behandlingstid

Ventetid

Sjekk hvor lenge du må vente på svar i utvisningssaker og søknader om oppheving av innreiseforbud. 

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?