Asylmottak (ulike typer)


I denne oversikten får du forklaring på de ulike typene asylmottak.

Ankomstsenter

Ny ordning i 2015. Samordnet registrering av asylsøkere. Prosessen på ankomstsenter:

 • Registrering hos politiet
 • Registrering i UDIs asylmottakssystem

Etter noen dager flyttes asylsøkerne videre.

Midlertidig overnatting (akuttplasser)

 • Plasser som er etablert for å sikre alle asylsøkere et tilbud når det ikke er plass i ordinære mottak.

Enslige mindreårige asylsøkere under 15 år

Transittmottak

 • Mottak der asylsøkere bor til de har gjennomført asylintervjuet sitt.
 • Egne transittmottak for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år.

Integreringsmottak

 • Frivillig botilbud der beboerne må forplikte seg til å følge kommunens kvalifiseringsprogram på fulltid.
 • Integreringsmottak retter seg mot voksne og familier som har oppholdstillatelse, eller som med stor sannsynlighet vil få oppholdstillatelse. 

Ordinære mottak

 • Asylsøkere flyttes til ordinære mottak etter asylintervju hos UDI.
 • Asylsøkere bor i ordinære mottak mens søknaden deres blir behandlet.
 • Enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år får tilbud om å bo i egne mottak eller avdelinger som er tilpasset behovene deres.

Tilrettelagte avdelinger

 • Tilbud som er tilpasset asylsøkere med fysiske eller psykiske hjelpebehov.
 • Primært for asylsøkere med psykiske plager, men som ikke er så syke at de trenger psykiatrisk behandling.
 • Det er frivillig å bo i en tilrettelagt avdeling.

Ankomsttransittmottak

 • Mottak der asylsøkere bor frem til tuberkuloseundersøkelse og helseundersøkelse er gjennomført.
 • Søkeren får også informasjon fra NOAS om hva som skjer videre i asylprosessen.
 • Etter hvert blir søkeren flyttet til et transittmottak.