Asylmottak (ulike typer)


I denne oversikten får du forklaring på de ulike typene asylmottak for de som søker internasjonal beskyttelse og de som har fått svar på sine søknader.

Nasjonalt ankomstsenter

Nasjonalt Ankomstsenter er det primære stedet for søknader om beskyttelse for flyktninger i Norge. Man bor her til man er ferdig med alle aktiviteter som skal gjennomføres i forbindelse med søknad om beskyttelse i Norge.

Prosessen på ankomstsenter:

 • Registrering hos politiet
 • Registrering i UDIs asylmottakssystem
 • Obligatorisk tuberkuloseundersøkelse og helseundersøkelse
 • Informasjon fra Caritas om hva som skjer videre i asylprosessen
 • En del søkere får gjennomføre asylintervjuet og får svar på søknaden mens de bor på ankomstsenteret

Botiden på ankomstsenteret er opp mot 21 dager.

Transittmottak

 • Mottak der asylsøkere bor midlertidig, før de reiser videre til ordinært mottak, privat boforhold eller ut av landet. 

Transittmottak for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år

 • Egne transittmottak for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år.

Ordinære mottak

 • Asylsøkere flyttes til ordinære mottak etter asylintervju hos UDI.
 • Asylsøkere bor i ordinære mottak mens søknaden deres blir behandlet.

Ordinære mottak for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år

 • Enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år får tilbud om å bo i egne mottak eller avdelinger som er tilpasset behovene deres.

Enslige mindreårige asylsøkere under 15 år

Integreringsmottak

 • Botilbud der beboerne må forplikte seg til å følge kommunens kvalifiseringsprogram på fulltid.
 • Integreringsmottak retter seg mot voksne og familier som har oppholdstillatelse, eller som med stor sannsynlighet vil få oppholdstillatelse. 

Tilrettelagte avdelinger

 • Tilbud som er tilpasset asylsøkere med fysiske og/eller psykiske hjelpebehov eller som trenger hjelp til å mestre hverdagen.
 • Døgnbemanning og strengere kompetansekrav til ansatte sammenlignet med ordinære mottak.

Særskilt bo- og omsorgsløsning

 • Døgnbemannet botilbud for voksne asylsøkere med atferdsutfordringer som UDI vurderer til å kunne utgjøre en trussel for omgivelsene, og som dermed ikke kan bo i det ordinære mottakssystemet.
 • Tilbudet er ikke en institusjon og det inkluderer ikke helsebehandling, som blir levert av kommunale- og spesialisthelsetjenester.

Særskilt pleie- og omsorgsløsning

 • Tiltak for beboere som på grunn av omfattende pleie- og omsorgsbehov ikke kan ivaretas i de andre mottakstypene.
 • Målgruppen vil i all hovedsak være voksne.
 • Tiltaket skal gi beboerne nødvendige omsorgstjenester og bistå beboerne med å få tilgang til nødvendig helsehjelp.
 • Det er spesialist- og kommunehelsetjenesten som har ansvar for helsen til alle beboere i våre mottak.

Akuttinnkvartering

 • Akuttinnkvarteringer er et midlertidig botilbud til asylsøkere i perioder med store og/eller raske ankomster, og der det ikke er mulig å få på plass ordinær mottakskapasitet raskt nok eller i tilstrekkelig volum. Tilbudet er nøkternt og skal sikre beboernes grunnleggende behov og deres behov for trygghet og sikkerhet.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?