Akuttinnkvartering


Akuttinnkvartering er eit mellombels butilbod i periodar med store innkomster og/eller rask auke i asylsøkjarar, og der det ikkje er mogleg å få på plass ordinær mottakskapasitet raskt nok eller i tilstrekkeleg volum. Tilbodet er nøkternt og skal sikra det grunnleggjande behovet til bebuarane og behova deira for tryggleik.