Særskild bu- og omsorgsløysing


Dette er et døgnbemanna butilbod for vaksne asylsøkjarar med åtferdsutfordringar som UDI vurderer til å kunna utgjera ein trussel for omgivnadene, og som dermed ikkje kan bu i det ordinære mottakssystemet.

Tilbodet er ikkje ein institusjon og det inkluderer ikkje helsebehandling. Helsebehandling blir levert av kommunale- og spesialisthelsetenester.