Særskild pleie- og omsorgsløysing


Særskild pleie- og omsorgsløysing er eit tiltak for bebuarar som på grunn av omfattande pleie- og omsorgsbehov ikkje kan varetakast i dei andre mottakstypane. Målgruppa vil i all hovudsak vere vaksne.

Tiltaket skal gi bebuarane nødvendige omsorgstenester og hjelpe bebuarane med å få tilgang til nødvendig helsehjelp.

Det er spesialist- og kommunehelsetenesten som har ansvar for helsa til alle bebuarar i mottaka våre.