Tilrettelagde avdelingar


Tilrettelagde avdelingar er et tilbod som er tilpassa asylsøkjarar med fysiske og/eller psykiske hjelpebehov eller som treng hjelp til å meistre kvardagen. 

Tilrettelagde avdelingar har døgnbemanning og strengare kompetansekrav til tilsette samanlikna med ordinære mottak.