Transittmottak


Mottak der asylsøkjarar bur mellombels, før de reiser vidare til ordinært mottak, privat buforhold eller ut av landet.