Korleis får familiemedlemmer av EØS-borgarar D-nummer eller fødselsnummer?


Viss du er familiemedlem av ein borgar frå eit EU/EØS-land, må du sjølv kontakte Skatteetaten for å få eit D-nummer eller fødselsnummer.

Du får fødselsnummer frå Skatteetaten ved å melde flytting til Noreg (eksternt nettsted) etter at du har registrert deg eller fått innvilga oppholdskort som familiemedlem av ein EU/EØS-borger.

Eit D-nummer (eksternt nettsted) er eit mellombels identitetsnummer. Eit fødselsnummer (eksternt nettsted) er eit permanent identitetsnummer.

Viss du vil begynne å jobbe før du har blitt registrert som familiemedlem av ein EU/EØS-borgar, eller har fått innvilga opphaldskort som familiemedlem av ein EU/EØS-borgar, må du søkje om eit skattekort hos Skatteetaten (eksternt nettsted). For å kunne begynne å jobbe må du dokumentere at familiemedlemmen din har opphaldsrett i Noreg. Det å ha opphaldsrett betyr at EU/EØS-borgaren anten er arbeidstakar, sjølvstendig næringsdrivande, student, har eigne midlar, eller er tilsett i eit utanlandsk firma. Dersom han/ho er student eller er her på eigne midlar, må han/ho ha forsikring.