Har eg lovleg opphald i Noreg?


Som EU/EØS-borgar har du lov til å vere i Noreg i inntil tre månader etter innreise. Dette gjeld for eksempel ved besøk og feriar.

For å kunne opphalde deg i Noreg i meir enn tre månader må du vere arbeidstakar, sjølvstendig næringsdrivande, tenesteytar, student eller ha eigne midlar til å forsørgje deg sjølv. Du har lovleg opphald så lenge du kan dokumentere at du fyller eitt av desse krava. Dette blir kalla å utøve opphaldsrett.

Som familiemedlem av ein EU/EØS-borgar har du ein avleidd opphaldsrett i Noreg. Det betyr at du har lovleg opphald i Noreg viss EU/EØS-borgaren fyller eitt av krava nemnt over, og familierelasjonen består.

Etter fem år med samanhengande lovleg opphald i Noreg kan du og familien din ha rett på varig opphald.

Lovleg opphald avheng av om EU/EØS-borgaren utøver opphaldsrett. Det betyr at lovleg opphald er avhengig av at EU/EØS-borgaren faktisk arbeider, er sjølvstendig næringsdrivande, tenesteytar eller student, eller har eigne midlar til å forsørgje seg.

Du er sjølv ansvarleg for at du fyller vilkåra for lovleg opphald til kvar tid.