Korleis oppheld EU/EØS-borgarar, og familiemedlemmene deira, seg lovleg i Noreg?


Ein EU/EØS-borgar har som hovudregel opphaldsrett i Noreg i inntil tre månader, for eksempel for besøk og feriar. For å ha slik opphaldsrett må EU/EØS-borgaren ha gyldig identitetskort eller pass, og ikkje bli ei urimeleg byrde for offentlege velferdsordningar.

Ein EU/EØS-borgar kan ha opphaldsrett i Noreg i meir enn tre månader. For å ha ein slik opphaldsrett må EU/EØS-borgaren ha gyldig identitetskort eller pass, og vere anten arbeidstakar, sjølvstendig næringsdrivande, tenesteytar, student eller ha eigne midlar til å forsørgje seg sjølv.

Familiemedlemmene til ein EU/EØS-borgar har opphaldsrett i Noreg i meir enn tre månader, viss EU/EØS-borgaren har opphaldsrett som beskrive over. Dette er føresett at familiemedlemmene følgjer eller blir gjenforeina med EU/EØS-borgaren i Noreg.