Eg har vore på besøk i Noreg i tre månader. Kan eg søkje om å få vere her lengre?


Nei, det er ikkje mogleg for ein EU/EØS-borgar å søkje om å få vere i Noreg lenger enn tre månader som besøkjande eller turist. Etter tre månader må du reise frå Noreg.

Når du har reist ut av Noreg, kan du likevel reise inn igjen til Noreg omgåande og byrje på eit nytt tre månaders opphald som besøkjande eller turist. Det er ikkje noko krav til kor lenge du må vere utanfor Noreg før du reiser inn igjen.

Når du er i Noreg som besøkjande eller turist, er du sjølv ansvarleg for alle utgiftene dine under opphaldet i her.

Viss du ønskjer å vere i Noreg i meir enn tre månader, må du utøve EU/EØS-rettar som arbeidstakar, sjølvstendig næringsdrivande, tenesteytar, student, ha eigne midlar til å forsørgje deg sjølv eller vere arbeidssøkjande. Då må du også registrere deg etter EU/EØS-regelverket.

Viss du som EU/EØS-borgar har vore i Noreg i meir enn tre månader og ikkje utøvar EU/EØS-rettar, kan politiet sende deg ut med tvang.