Kan eg miste lovleg opphald?


Ja, ein EU/EØS-borgar eller familiemedlemmene deira kan miste det lovlege opphaldet sitt. Det kan for eksempel skje viss EU/EØS-borgaren ikkje lenger er i arbeid, eller viss familierelasjonen har endra seg. Du finn nokre eksempel på ulike situasjonar under.

Du er EU/EØS-borgar og mistar jobben ufrivillig

Viss du er EU/EØS-borgar og mistar jobben ufrivillig, for eksempel fordi du har blitt sagt opp eller ved konkurs, gjeld følgjande:

  • Har jobba i Noreg i over eitt år: Du har framleis lovleg opphald, så lenge du registrerer deg hos NAV som arbeidssøkjande.
  • Har jobba i Noreg i under eitt år: Du har framleis lovleg opphald i seks månader, så lenge du registrerer deg hos NAV som arbeidssøkjande.

Du er EU/EØS-borgar og seier opp jobben

Viss du sjølv seier opp jobben, mistar du lovleg opphald som arbeidstakar.

Du er her som familiemedlem, men har blitt separert

Frem til skilsmissa

Viss du har vore gift med ein EU/EØS-borgar, men er no separerte, så har du framleis lovleg opphald fram til skilsmissa, så lenge EU/EØS-borgaren framleis bur og har opphaldsrett i Noreg. Du treng ikkje å søkje om nytt løyve i perioden fram til skilsmissa.

Etter skilsmissa

Etter skilsmissa kan du ha rett til sjølvstendig opphald.

Du er EU/EØS-borgar

Etter skilsmissa har du rett til opphald viss du utøver opphaldsrett som ein EU/EØS-borgar.

Det betyr at du må arbeide, vere sjølvstendig næringsdrivande, tenesteytar, student, eller ha eigne midlar til å forsørgje deg sjølv.

Du er borgar utanfor EU/EØS

Etter skilsmissa har du rett til opphald viss du, på tidspunktet for skilsmissa:

  • Arbeidar, er sjølvstendig næringsdrivande, tenesteytar eller har eigne midlar til å forsørgje deg sjølv.
  • Har vore gift i minst tre år på tidspunktet du ble separert. Eitt av desse åra må ha vore i Noreg.

Det er viktig at du fyller begge desse krava på tidspunktet for skilsmissa, og at du held fram med å fylle krava etter skilsmissa, elles mistar du lovleg opphald.

Du har ikkje rett til opphald i Noreg som student etter skilsmissa, med mindre du fyller krava over.

Du er her som familiemedlem, men EU/EØS-borgaren har flytta frå Noreg

Som hovudregel mistar du lovleg opphald, med mindre du oppfylte vilkåra for opphald på sjølvstendig grunnlag før EU/EØS-borgaren flytta.

Viss du har foreldreansvar for barn i Noreg, kan du og barnet ha rett til sjølvstendig opphald så lenge barnet går på skule her.