Skal ein EU/EØS-borgar søkje om opphaldsløyve for å bu og arbeide i Noreg?


Ein EU/EØS-borgar har rett til å opphalde seg i Noreg viss EU/EØS-borgaren er arbeidstakar, sjølvstendig næringsdrivande, tenesteytar, student eller har eigne midlar til å forsørgje seg sjølv og har gyldig identitetskort eller pass.

Ein borgar av eit EU/EØS-land treng ikkje eit opphaldsløyve for å ta seg arbeid i Noreg.