Kollektiv beskyttelse


Norge har en egen hjemmel i utlendingsloven § 34 om kollektiv beskyttelse i en massefluktsituasjon. 

Hva innebærer kollektiv beskyttelse?

Hovedformålet med § 34 Kollektiv beskyttelse i en massefluktsituasjon er å kunne gjøre en gruppevurdering i stedet for en individuell vurdering når det på kort tid vil komme så mange personer at presset på mottaks- og saksbehandlingen vil bli for stort.

Hvem bestemmer?

Det er Regjeringen som må beslutte at det foreligger en massefluktsituasjon som gjør at bestemmelsen kommer i bruk, og Kongen i statsråd beslutter også når muligheten til å gi kollektiv beskyttelse ikke skal gjelde lenger. 

Rettigheter under kollektiv beskyttelse

Tillatelse etter utlendingsloven § 34 gis for ett år og kan fornyes eller forlenges i inntil 3 år, regnet fra da personen fikk tillatelsen. Tillatelsen danner ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse, men etter at det har gått tre år, kan det gis en midlertidig tillatelse som kan danne grunnlag for permanent oppholdstillatelse. Etter fem år med slik tillatelse skal det gis permanent oppholdstillatelse, hvis vilkårene for tillatelsen fortsatt er til stede og vilkårene for permanent opphold for øvrig er oppfylt. 

Etter § 34 kan søknad om beskyttelse stilles i bero i inntil tre år fra personen får en tillatelse, og de må uttrykkelig tilkjennegi et ønske om at asylsøknaden skal behandles etter tre år eller den tid adgangen til kollektiv beskyttelse er bortfalt, for at UDI skal behandle den. 

Historisk bruk av ordningen

Ordningen er brukt to ganger før, først i forbindelse med masseflukten fra Bosnia tidlig på 90-tallet, og så i forbindelse med flukten fra Kosovo på slutten av 90-tallet.

Felles for de to situasjonene var at mange kom fra samme område, på kort tid. Begge grupper fikk midlertidige tillatelser i Norge. Hvis det ble mulig innen rimelig tid, skulle de returnere til hjemlandet.

I Bosnia trakk krigen og urolighetene ut i tid, og alle som ville bli i Norge, fikk bli. I Kosovo opphørte krigshandlingene raskt, og de etnisk fordrevne flyktningene kunne returnere. De fleste Kosovoflyktningene som var kommet sommeren 1999, reiste hjem igjen samme høst.

Fant du det du lette etter?