Løsning fra tidligere statsborgerskap


Som hovedregel kan du ikke beholde det tidligere statsborgerskapet ditt hvis du ønsker å bli norsk. Du må derfor gi fra deg ("løse deg fra") det tidligere statsborgerskapet ditt før vi kan innvilge søknaden din. 

NB! Stortinget har bestemt at i framtiden vil dobbelt statsborgerskap bli lov for alle som er eller ønsker å bli norske statsborgere. Det vil ta minst ett år før de nye reglene begynner å gjelde. 

Hvem må løse seg fra tidligere statsborgerskap?

 • I noen land er loven slik at du automatisk mister det tidligere statsborgerskapet ditt når du får innvilget norsk statsborgerskap. Hvis du er statsborger i et slikt land, trenger du ikke gjøre noe.
 • Hvis du er statsborger i et land der du ikke automatisk mister statsborgerskapet ditt hvis du blir innvilget norsk statsborgerskap, må du løse deg fra det før vi kan innvilge søknaden din. Det er lovgivningen i landet der du har det tidligere statsborgerskapet ditt som avgjør om du mister eller kan løse deg fra statsborgerskapet hvis du blir norsk statsborger. Er du usikker på hvilke regler som gjelder for deg, kan du ta kontakt med myndighetene i dette landet, eller en av landets ambassader eller konsulat.

Når må du løse deg?

 • Hvis lovgivningen i landet du har det tidligere statsborgerskapet ditt fra, ikke tillater at du løser deg før søknaden om norsk statsborgerskap har blitt innvilget, får du en frist på ett år til å legge frem dokumentasjon fra myndighetene i dette landet som viser at du er løst fra dette statsborgerskapet. 
 • Hvis du ikke kan bli løst fra det tidligere statsborgerskapet ditt før du har nådd en viss alder, begynner ettårsfristen å løpe den datoen du når denne aldersgrensen.
 • Hvis lovgivningen i landet du har det tidligere statsborgerskapet ditt fra, tillater at du løser deg før søknaden om norsk statsborgerskap blir innvilget, vil du få et tilsagn om norsk statsborgerskap.  Et tilsagn er ikke det samme som et vedtak om norsk statsborgerskap, men betyr at UDI plikter å gi deg norsk statsborgerskap hvis du løser deg fra statsborgerskapet ditt innen fristen på ett år. Tilsagnet er bare gyldig for ett år. Hvis du ikke løser deg innen fristen, vil vi som hovedregel avslå søknaden din.

Du er selv ansvarlig for å gjøre det som kreves for å bli løst fra det tidligere statsborgerskapet ditt innen fristen vi gir deg.

Unntak fra kravet om løsning

UDI kan i enkelte tilfeller gjøre unntak fra kravet om at du må løse deg fra det tidligere statsborgerskapet ditt: 

 • Hvis lovgivningen i landet du tidligere har hatt statsborgerskap i, ikke tillater at du blir løst fra dette, eller dersom det er praktisk umulig å løse seg.
  • Et eksempel på en situasjon der det er praktisk umulig, er hvis du må reise til landet for å løse deg, men borgerkrig eller lignende forhold gjør dette farlig eller umulig. Et annet eksempel er hvis landet mangler en fungerende sentraladministrasjon, slik at det er umulig å få en gyldig løsningserklæring.
 • Hvis myndighetene i hjemlandet ditt har avslått søknaden din om løsning.
  • Du må dokumentere at du har søkt om løsning slik landets lover krever, og at du har fått avslag.
 • Hvis du ikke kan ta kontakt med myndighetene i landet for å søke om løsning av hensyn til sikkerheten din.
  • Som hovedregel vil dette bare gjelde personer som er innvilget beskyttelse (asyl) i Norge eller har tillatelse av flyktninglignende grunner, og bare hvis forholdene som gjorde at du fikk beskyttelse, fortsatt er til stede.
 • Hvis det tar mer enn ett år å bli løst.
  • Du vil ikke få unntak hvis landets myndigheter har opplyst om hvor lang saksbehandlingstiden er for å bli løst. Har du fått tilsagn om norsk statsborgerskap, vil vi vurdere å innvilge søknaden med krav om at du etter innvilgelsen løser deg innen en gitt frist.
 • Hvis myndighetene i landet setter urimelig tyngende vilkår for å løse deg.
  • Hovedregelen for hva som regnes som «urimelig tyngende vilkår» er at løsningsgebyret ikke skal utgjøre mer enn 4 prosent av den alminnelige inntekten din. (Hvor mye det er, vil du finne på ligningsattesten og i skatteoppgjøret ditt.) Har du omsorg for barn under 18 år, får du unntak fra løsningskravet hvis gebyret, eventuelt inkludert gebyret for barn som skal løse seg, utgjør mer enn 2 prosent av inntekten din. Løsningsgebyret må være på mer enn 2 500 kroner for få unntak.
  • Du kan også få fritak dersom det å løse deg fra statsborgerskapet ditt fører til at du taper eiendom, arv eller rettigheter (som for eksempel retten til pensjon) i dette landet. Vi vil vurdere dette når vi behandler saken din.
  • Reiseutgifter, utgifter til oversettelse av dokumenter eller tapt arbeidsinntekt i forbindelse med at du søker deg løst, gir ikke grunnlag for å gjøre unntak.

Slik ber du om unntak fra kravet om løsning

Hvis du mener at du faller innenfor en av disse unntaksgruppene i listen over, må du levere en skriftlig begrunnelse og dokumentasjon fra offentlige myndigheter i hjemlandet ditt som viser hvorfor du ikke kan løse deg. Du kan enten levere dette sammen med de andre søknadsdokumentene dine, eller sende det inn elektronisk etterpå

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?