Britisk borger eller familiemedlem av britisk borger med varig oppholdsrett


Hvis du er britisk borger med varig oppholdsrett eller du er familiemedlem av en britisk borger som har det, samt har selv vært her i minst fem år sammenhengende, må du søke om en permanent oppholdstillatelse dersom du fortsatt skal bo her.

Varig oppholdsrett er noe du har dersom du har hatt oppholdsrett etter EU/EØS-regelverket i minst fem år.

Hvis du kom til Norge på 1990-tallet eller før, se informasjonen under «Britisk borger som har permanent oppholdstillatelse (tidligere kalt bosettingstillatelse) eller familiemedlem av en borger med slik tillatelse».

Krav til søkeren

 • Du må som hovedregel ha bodd i Norge sammenhengende i minst fem år. Dette betyr at du ikke har vært i utlandet i mer enn seks måneder i løpet av et år. Oppholdstiden regnes fra den dagen du oppfylte kravene til å ha oppholdsrett i Norge.
 • Du må hatt oppholdsrett i hele perioden du har bodd her. Det vil si at du må ha vært arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende, student, rådet over egne midler, eller vært her som familiemedlem av en slik person.
 • Dersom du er familiemedlem til britisk borger må den britisk borgeren fylle vilkårene for permanent oppholdstillatelse før du kan søke.
 • For at lengre utenlandsopphold skal regnes med i den samlede oppholdstiden, må oppholdet skyldes graviditet, barnefødsel, alvorlig sykdom, forskningsopphold, studier eller yrkesrettet opplæring, utstasjonering eller militær eller sivil verneplikt. Et slikt opphold kan være på inntil 12 sammenhengende måneder.
 • Du må fylle vilkårene på søknadstidspunktet. Oppholdstid både før og etter 31. desember 2020 vil tas med i beregningen av fem års sammenhengende lovlig opphold. 
 • Det er ikke krav om norskkurs og samfunnskunnskap for å få permanent oppholdstillatelse etter brexit-regelverket.

Slik søker du

1. Samle dokumentene du trenger

Du må dokumentere situasjonen du er i når du søker om opphold. Hvilke dokumenter du må levere sammen med søknaden din kommer an på situasjonen som gjelder for deg og om du allerede er registrert i Norge. Noen må bare identifisere seg, mens andre må levere flere andre dokumenter. Du vil få en personlig tilpasset sjekkliste etter at du har fylt ut søknadsskjemaet. Noen eksempler på dokumenter vi kan be deg om å levere:

  • gyldig nasjonalt identitetskort eller pass
  • dokumentasjon på at du har hatt oppholdsrett i fem sammenhengende år
  • hvis du har hatt ulike oppholdsgrunnlag, må du levere dokumentasjon som viser alle oppholdsgrunnlagene dine.
  • hvis du har vært ufrivillig arbeidsløs, må du levere dokumentasjon som viser det.
  • hvis du har vært arbeidsufør, må du vise dokumentasjon på at du har vært det.
  • dokumentasjon som viser årsak til avbrudd i opphold dersom du har vært i utlandet i mer enn seks måneder i løpet av et år

2. Fyll ut søknadsskjema

3. Send inn dokumenter og legitimer deg hos politiet

De aller fleste som søker behøver ikke å levere inn dokumenter, de skal kun møte hos politiet for å legitimere seg. Noen søkere må levere inn dokumenter. Disse dokumentene skal lastes opp digitalt. 

Etter at du har levert søknaden får du en kvittering på e-post med et sammendrag av søknaden din. Hvis du skal sende inn dokumenter til søknaden din vil det være en liste over hvilke dokumenter du skal sende inn i sammendraget. Hvis du kun skal legitimere deg vil det stå i sammendraget at du kun skal levere identitetspapirer. Dette innebærer at du skal fremvise pass eller nasjonalt ID-kort hos politiet.  

Hvis du kun skal legitimere deg
Hvis sammendraget av søknaden din viser at du kun skal levere identitetspapirer, skal du ikke gjøre noe nå. Politiet vil etter en tid sende deg en e-post som bekrefter at de har opprettet sak. Etter at politiet har fattet vedtak om oppholdstillatelse vil du få en ny e-post fra politiet der du blir bedt om å bestille time for å legitimere deg. Du skal ikke bestille time før du får beskjed. Politikontorene har ulik kapasitet og det vil derfor kunne variere hvor lett det er å finne ledige timer når du har fått beskjed om at du skal bestille.

Hvis du skal sende inn dokumenter til søknaden din
Hvis sammendraget av søknaden din viser at du skal levere dokumenter med søknaden, vil politiet sende deg en e-post en tid etter at du sendte inn søknaden. I e-posten vil du bli bedt om å laste opp dokumentene dine elektronisk samt få informasjon om hvordan du gjør dette. Du skal ikke sende inn dokumenter før politiet tar kontakt med deg. Det kan ta noe tid før du mottar e-post fra politiet.

Etter du har lastet opp dokumentene vil du etter hvert få en ny e-post fra politiet der du blir bedt om å bestille time hos politiet for å legitimere deg. Du skal ikke bestille time før du får beskjed, og du kan ikke møte hos politiet uten avtale.