Arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende


Krav for å få varig oppholdsrett

For å kunne få varig oppholdsrett må du som hovedregel ha vært her sammenhengende i fem år og hatt oppholdsrett i hele perioden. Det vil si at du må ha vært arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende, student, bodd her med tilstrekkelige midler eller vært her som familiemedlem av en slik person.

Som arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende kan du få varig oppholdsrett etter kortere oppholdstid hvis du

  • blir førtids- eller alderspensjonert, og frem til det har oppholdt deg i Norge i mer enn tre år sammenhengende og arbeidet her i minst de tolv siste månedene
  • blir varig arbeidsufør etter å ha oppholdt deg i Norge sammenhengende i mer enn to år
  • blir varig arbeidsufør som følge av en arbeidsulykke eller yrkessykdom som gir deg helt eller delvis rett til offentlige ytelser (da er det ingen krav til hvor lenge du har oppholdt deg i Norge)
  • har jobbet og oppholdt deg i Norge sammenhengende i tre år tidligere, og nå arbeider i et annet EØS-land og pendler til bostedet ditt i Norge minst en gang i uken

Disse unntakene vil da også gjelde for familiemedlemmene dine som bor sammen med deg. 

Beregning av oppholdstid

Oppholdstiden regnes fra den dagen du oppfylte kravene til å ha oppholdsrett i Norge.

Fravær som ikke skal trekkes fra i beregningen av oppholdstid

«Sammenhengende opphold» betyr at du ikke kan ha vært i utlandet i mer enn seks måneder i løpet av et år. Vi godtar lengre utenlandsopphold dersom de er på mindre enn 12 sammenhengende måneder og skyldes enten

  • graviditet eller barnefødsel
  • alvorlig sykdom
  • forskningsopphold, studier eller yrkesrettet opplæring
  • utstasjonering eller
  • militær eller sivil verneplikt (her kan vi godta lengre opphold enn 12 måneder)

Hvis du i perioder ufrivillig har vært arbeidsledig eller hatt avbrudd i arbeidet, eller ikke har kunnet jobbe på grunn av en alvorlig sykdom eller ulykke, skal du regne det som oppholdstid.