Om EMN Norge


Norge har vært medlem av EMN siden 2011. Det norske kontaktpunktet består av eksperter fra Justis- og beredskapsdepartementet og UDI. Det er UDI som står for den daglige koordineringen og driften av nettverket.

EMN Norge har som mål å sørge for god flyt av objektiv og pålitelig informasjon om lovverk, politikk og praksis som regulerer innvandring og asyl, i Norge og EU. EMN Norge prioriterer å delta i aktiviteter som gir oss informasjon om andre land som har særlig relevans for norsk politikkutvikling på feltet.

EMN Norge samarbeider med eksperter fra statlige og frivillige organisasjoner, samt forskere og enkeltpersoner innen migrasjon og asyl.

EMN Norge bestiller også forskningsrapporter fra norske forskere for å formidle kunnskap og bidra til diskusjoner om fremtidig politikk og god praksis på migrasjonsfeltet. Disse publikasjonene og rapportene henvender seg til et bredt publikum, inkludert beslutningstakere, akademikere, media og sivilsamfunnet.

EMN Norge bidrar til formidling av norsk forskning til andre land i Europa gjennom ulike kanaler i EMN.

Return Expert Group

Return Expert Group (REG) er et forum for å dele erfaringer og ekspertise og tilrettelegge for praktiske samarbeid på retur-feltet. UDI deltar jevnlig på REG-møter sammen med Politiets Utlendingsenhet (PU).

Se EMNs nettsider for mer informasjon om denne arbeidsgruppen og hvordan REG tilrettelegger for utveksling av informasjon og erfaringer. (eksternt nettsted)

Kontakt EMN Norge

Epost: emnnorway@udi.no