Mens de venter…(2009)


En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak.

Last ned hele rapporten

Mens de venter…En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak   (pdf, 1,2 MB)

Sammendrag

Informasjon i asylmottak er et satsingsområde for i 2008 og 2009. I dette inngår et FoU-prosjekt for å kartlegge og vurdere informasjonen til beboere i asylmottak. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har gjennomført prosjektet på oppdrag fra UDI.

Mål for informasjonsarbeidet i mottak er å gi beboerne et realistisk bilde av det norske samfunnet og en forståelse av de grunnleggende verdier det bygger på. I tillegg skal beboerne få informasjon om sine rettigheter, muligheter og plikter. Beboerne skal også ha tilgang til informasjon om forholdene i hjemlandet.

Mål for prosjektet har vært å kartlegge om

  • beboerne får den informasjonen de har behov for
  • beboerne får den informasjonen myndighetene ønsker å formidle
  • metodebruken, informasjonsmateriellet og organiseringen av informasjonsarbeidet fungerer i forhold til hensikten og i forhold til alle beboerne og deres behov

I kartleggingen er det benyttet både kvantitativ og kvalitativ metode. En elektronisk spørreundersøkelse ble sendt ut til mottaksledere og informasjonsansvarlige i alle ordinære mottak og til driftsoperatører for alle ordinære mottak. Det er i tillegg gjennomført kvalitative intervjuer med til sammen 66 personer. Intervjuer er bl.a. gjort med mottaksansatte og beboere ved asylmottak i Oslo, Moss, Dale og Alstahaug. I tillegg er driftsoperatører og representanter for NOAS og IOM intervjuet.

UDI ønsket at Difis kartlegging skulle munne ut i anbefalinger om eventuell revidering og produksjon av informasjonsmateriell, utvikling av metoder og organisering av arbeidet.

Fant du det du lette etter?