Mens de venter…(2009)


En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak.

Last ned hele rapporten

Mens de venter…En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak  (pdf, 1 MB)

Sammendrag

Informasjon i asylmottak er et satsingsområde for i 2008 og 2009. I dette inngår et FoU-prosjekt for å kartlegge og vurdere informasjonen til beboere i asylmottak. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har gjennomført prosjektet på oppdrag fra UDI.

Mål for informasjonsarbeidet i mottak er å gi beboerne et realistisk bilde av det norske samfunnet og en forståelse av de grunnleggende verdier det bygger på. I tillegg skal beboerne få informasjon om sine rettigheter, muligheter og plikter. Beboerne skal også ha tilgang til informasjon om forholdene i hjemlandet.

Mål for prosjektet har vært å kartlegge om

  • beboerne får den informasjonen de har behov for
  • beboerne får den informasjonen myndighetene ønsker å formidle
  • metodebruken, informasjonsmateriellet og organiseringen av informasjonsarbeidet fungerer i forhold til hensikten og i forhold til alle beboerne og deres behov

I kartleggingen er det benyttet både kvantitativ og kvalitativ metode. En elektronisk spørreundersøkelse ble sendt ut til mottaksledere og informasjonsansvarlige i alle ordinære mottak og til driftsoperatører for alle ordinære mottak. Det er i tillegg gjennomført kvalitative intervjuer med til sammen 66 personer. Intervjuer er bl.a. gjort med mottaksansatte og beboere ved asylmottak i Oslo, Moss, Dale og Alstahaug. I tillegg er driftsoperatører og representanter for NOAS og IOM intervjuet.

UDI ønsket at Difis kartlegging skulle munne ut i anbefalinger om eventuell revidering og produksjon av informasjonsmateriell, utvikling av metoder og organisering av arbeidet.

Would you like to help us improving the website?

Did you find what you were looking for?