Future of Resettlement: vulnerability revisited


Om prosjektet

Future of Resettlement er et forskningsrådsfinansiert internasjonalt prosjekt som ledes av Fafo. Det handler om gjenbosetting av flyktninger, og undersøker hvordan politiske utviklinger og den praktiske implementeringen av gjenbosettingsarbeidet former flyktningers tilgang på gjenbosetting. Formålet med prosjektet er å få mer kunnskap om ulike faktorer som påvirker gjenbosettingspolitikken og selve utvelgelsen av kvoteflyktninger fra et nærområde til et trygt tredjeland. Dette skal bidra til en mer opplyst offentlig samtale på feltet. Overordnet skal prosjektet jobbe med hvordan forståelser og vurderinger av sårbarhet spiller inn, politisk og praktisk, i utvelgelsen av kvoteflyktninger.

Praktisk utførelse og forskningsmaterialet 

For å utforske det Fafo kaller «bakkebyråkratiske» praksiser hos UNHCR, UDI og IMDi skal de undersøke prosessen i et utvalg gjenbosettingssaker. Dette gjelder 100 saker fra fire uttaksreiser. Her skal de se på hvilke vurderinger som gjøres i forbindelse med utvelgelsen av overføringsflyktninger. Disse sakene skal kunne kobles til dokumenter fra IMDi og UNHCR. Med bakkebyråkratiske praksiser menes hvordan de som jobber i organisasjonene iverksetter politikk gjennom utvikling av felles forståelse for hvordan flyktninger skal vurderes for gjenbosetting.

Personvern

De alminnelige personopplysningene i dataene som Fafo får tilgang, til er anonymiserte i henhold til personvernforordningen. Fafo har ansvaret for å ivareta personvernet i gjennomførelsen av prosjektet.

For mer info om dette og hvordan dataene behandles: Informasjon om bruk av UDIs data i prosjektet «Future of resettlement: Vulnerability revisited» (fafo.no) (eksternt nettsted)

Varighet

Prosjektperioden avsluttes den 31.12.2024. Opplysningene vil bli slettet innen seks måneder etter prosjektets slutt.

For mer info om prosjektet og publiseringer: The future of resettlement: vulnerability revisited (fafo.no) (eksternt nettsted)