Informasjonsnotat om asylsøkere fra Syria (2015)


I 2015 kom det i alt 10 536 asylsøkere fra Syria - (1 999 søkere i 2014). Det var den største nasjonaliteten i 2015 (mot andre plass i 2014). Gruppen er sammensatt. Det er noen barnefamilier, men et flertall av unge menn.

Søknader

I 2015 kom det i alt 10 536 asylsøkere fra Syria - (1 999 søkere i 2014). Det var den største nasjonaliteten i 2015 (mot andre plass i 2014). Av dem som søkte asyl var 6 744 menn og 1 744 kvinner (hovedpersoner) samt 2048 medfølgende barn. Blant hovedpersonene var det 537 enslige mindreårige asylsøkere – 458 gutter og 79 jenter. I alt 1 706 søkere kom over Storskog.

Asylanførsler

Mange anfører den generelt svært vanskelige situasjonen med krig, vold, sammenbrudd i samfunnsstrukturer med mer. En del anfører innkalling til militærtjeneste, desertering, tvangsrekruttering, eller re-innkalling. Mange anfører press om å bli med på enten opprørernes eller regimets side, og mistanke om at man støtter motparten. Noen anfører deltagelse i opprøret på et lavt nivå for eksempel deltagelse i et par demonstrasjoner og påfølgende arrestasjoner eller frykt for dette. 

Dublin-behandling

Direktoratet har sendt anmodninger vedrørende 578 personer om tilbaketakelse/overtakelse til annen Dublin-stat. Vi har i samme periode mottatt 38 anmodninger fra utlandet. Det er i perioden fattet vedtak om retur til annen Dublinstat i 234 saker.

Vedtak

Av de vedtak som ble fattet i 2015 (for 2 120 personer) ble utfallet:

  • Innvilget beskyttelse (utl. § 28, 1. ledd litra a): 1 360 personer (64,15 %)
  • Innvilget beskyttelse (utl. § 28 , 1. ledd litra b): 189 personer (8,91 %)
  • Innvilget opphold på humanitært grunnlag (utl. § 38): en person (0,05 %)
  • Begrenset tillatelse enslig mindreårig (utlf. § 8-8): en person (0,05 %)
  • Avslag (inkl. Dublin, første asylland, POK, trygt 3. land): 569 personer (26,84 %)
  • 57 søknader ble trukket, 45 saker ble henlagt (herav fattet vedtak for 4 enslige mindreårige) og 2 personer hadde søkt asyl fra utlandet.

Beskyttelsesbehovet

På bakgrunn av situasjonen returnerer vi ingen til Syria, og UDI vil ikke fatte vedtak i asylsaker som innebærer en retur. Praksis gjelder alle der man vurderer retur opp mot Syria. Dette innebærer at flere statsløse også omfattes av denne praksisen, hovedsakelig statsløse palestinere og kurdere. De vil ikke fremgå av statistikk for Syria ettersom de kategoriseres utelukkende som statsløse.

Alle søknader om beskyttelse blir underlagt en individuell behandling og vurdering. I dag fyller alle fra Syria, i utgangspunktet, kriteriene i Flyktningkonvensjonen, og blir innvilget en tillatelse etter utlendingsloven § 28 1 a. Søkere som blir ekskludert vil ikke få tillatelse som danner grunnlag for permanent opphold, men kun midlertidig vern.

Spesielle særegenheter med asylsøkergruppa

Gruppen er sammensatt. Det er noen barnefamilier, men et flertall av unge menn. De kommer fra hele landet, og hvilke områder de kommer fra, varierer over tid. Vi ser imidlertid at en stor andel av søkerne kommer fra Aleppo, Damaskus, Hassake og Idlib. Det er flest arabere, men også en relativt stor andel er kurdere. Alle etniske og religiøse grupper er representert blant søkerne til Norge. Ankomstbildet for de ulike gruppene varierer noe over tid.

Figur: Asylsøkere fra Syria per måned i 2015

Linjediagrammet viser ankomster av asylsøkere fra januar til desember 2015. Det viser hovedpersoner, medfølgende barn og totalt.

Fant du det du lette etter?