Årsrapport 2013 Kven kom for å studere?


Talet på utanlandske studentar i Noreg har steget jamt det siste tiåret, men utviklinga stabiliserte seg i 2013. Både talet på studentar og landa dei kommer frå er relativt likt som i 2011 og 2012.

I 2013 registrerte 4 400 EØS-borgarar seg for å studere i Norge, og 3 400 personer frå land utanfor EØS-området fikk innvilga eit studieløyve. Frå EØS-området var det flest studentar frå Tyskland, Frankrike og Spania, mens det frå land utanfor EØS-området kom flest frå Kina, Russland og USA. Vi har ingen oversikt over kva for studieinstitusjonar studentane frå EØS-området skulle studere ved.

Figur: EØS-registreringar, sju største land 2013

EØS-registreringar for studieløyver 7 største land 2013 

Personar frå land utanfor Europa må oppgje utdanningsinstitusjonen dei skal gå på når dei søkjer om løyve. Mange av desse studentane oppgav Universitetet i Oslo, NTNU i Trondheim, Handelshøgskulen BI og Universitetet i Bergen som sine valte studiestader.

Figur: Studieløyver, sju største land 2013

Studieløyver 7 største land 2013 

Fant du det du lette etter?