Hvem fikk beskyttelse?


Norge ga totalt 8 800 personer flyktningstatus i 2014. 1 700 av dem var overføringsflyktninger, 2 200 var familiegjenforente til flyktninger, og 4 700 fikk flyktningstatus etter søknad om asyl. I tillegg fikk 180 personer opphold på humanitært grunnlag. 

En større andel av asylsøkerne fikk bli

Av 7 300 asylsøkere som fikk realitetsbehandlet asylsøknaden sin i UDI i 2014, fikk 4 900 bli i Norge. Dette tilsvarer en innvilgelsesprosent på 67, og er en høyere andel innvilgede søknader enn tidligere år. I 2013 var innvilgelsesprosenten for realitetsbehandlede asylsøknader 65, i 2012 var den 58 prosent og i 2011 51 prosent. Økningen i innvilgelsesprosenten skyldes at det kom flere søkere fra land hvor en høy andel får innvilget søknaden sin, særlig Eritrea og Syria.

Selv om andelen innvilgelser var høyere i 2014 enn i 2013, var antallet innvilgelser lavere. I 2014 fikk 4 900 personer en tillatelse i UDI etter å ha søkt om asyl, mot 5 800 i 2013.

I tillegg til de søknadene UDI har innvilget, kommer 970 saker hvor UNE har innvilget beskyttelse etter at søkeren har klaget. 

Figur: Vedtak i realitetsbehandlede asylsaker i UDI, 2005-2014

Tittel: Vedtak i realitetsbehandlede asylsaker i UDI, 2005-2014 Figuren er et stolpediagram som viser fordelingen blant alle asylsakene UDI realitetsbehandlet i 2014. Sakene fordeler seg på Konvensjonsflyktninger, opphold på humanitært grunnlag, annen flyktningstatus og avslag på realitetsbehandlede søknader.  Prosentandelen av konvensjonsflyktninger økte noe i 2006/2007, gikk ned i 2008/2009 og økte fra 2010 til 2013. I 2014 sank den noe. Prosentandelen som fikk opphold på humanitært grunnlag økte i 2006 og sank noe fra 2007 til 2009.Fra 2010-2014 var den svært lav. Prosentandelen som fikk avslag på de realitetsbehandlede søknadene sine sank i 2006/2007, økte i 2008-2010 og sank deretter jevnt for hvert år fra 2011-2014. Prosentandelen med annen flyktningstatus har holdt seg gangske stabil fra 2010 (før det har vi ikke tall for denne gruppen), men andelen økte noe i 2014.

Av de som fikk opphold, fikk 4 700 flyktningstatus og 180 fikk opphold på humanitært grunnlag. 24 prosent (1 200) var barn under 18 år, mens 48 prosent var i alderen 18 til 29 år.

Bare en fjerdedel av de over 18 år var kvinner.

Eritrea og Syria er de to landene hvor flest fikk opphold etter å ha søkt om beskyttelse. De står for nesten to tredjedeler av alle innvilgelsene. Det er også disse to landene vi mottok flest søkere fra. Mer enn 9 av 10 som oppgir å komme fra disse landene, får en tillatelse.

Etter eritreere og syrere følger somaliere, afghanere, statsløse, etiopiere og sudanesere som de største gruppene som fikk opphold etter å ha søkt om asyl. 

Figur: Asylvedtak, 12 største land 2014

Tittel: Asylvedtak, 12 største land 2014  Figuren er et stolpediagram som viser fordelingen av asylvedtakene i de 12 landene med flest vedtak totalt i 2014. Landene er rangert fra venstre mot høyre, i fallende rekkefølge, fra flest til færrest.  1. Eritrea: 1 900 konvensjonsflyktninger, 90 med avslag og 15 av humanitære grunner 2. Syria: 670 med annen flyktningstatus, 580 konvensjonsflyktninger, 15 med avslag og 5 av humanitære grunner 3. Somalia: 380 konvensjonsflyktninger, 270 med avslag, 75 med annen flyktningstatus og 35 av humanitære grunner. 4. Statsløs: 260 med annen flyktningstatus, 150 konvensjonsflyktninger, 50 med avslag og 5 av humanitære grunner. 5. Afghanistan: 160 med avslag, 140 konvensjonsflyktninger, 110 med annen flyktningstatus og 50 av humanitære grunner.  6. Albania: 210 med avslag 7. Etiopia:140 konvensjonsflyktninger, 50 med avslag og 10 av humanitære grunner.  8. Sudan: 140 konvensjonsflyktninger, 60 avslag, 10 av humanitære grunner og 5 med annen flyktningstatus. 9. Nigeria: 140 avslag, 5 konvensjonsflyktninger og 5 av humanitære grunner 10. Bangladesh: 140 avslag og 5 konvensjonsflyktninger 11. Russland: 130 avslag, 10 konvensjonsflyktninger og 10 av humanitære grunner 12. Usbekistan: 90 avslag, 10 konvensjonsflyktninger, 10 med annen flyktningstatus og 5 av humanitære grunner.

Familiegjenforente som får beskyttelse

I tillegg til dem som søker om asyl, kan familiemedlemmer som har blitt gjenforent med en som har fått flyktningstatus også søke om å få flyktningstatus etter at de har kommet til Norge (såkalt avledet flyktningstatus). I 2014 fikk 2 200 personer med en familieinnvandringstillatelse en slik status. Til sammenlikning gjaldt dette 1 400 personer i 2013.

85 prosent av dem som fikk en slik avledet flyktningstatus var barn under 18 år. Den største gruppen var personer fra Somalia, som stod for 60 prosent. En annen stor grupper var personer fra Eritrea som stod for 22 prosent.

Økning i kvoten for overføringsflyktninger

I 2014 ble kvoten på overføringsflyktninger økt med 500 personer sammenlignet med 2013. 1 700 overføringsflyktninger fikk innvilget søknaden sin om beskyttelse i Norge. Men ikke alle som fikk en tillatelse i 2014, kom til Norge dette året. 370 av de som fikk opphold som overføringsflyktning, kom ikke til Norge i løpet av året. Grunnen til dette er at mange har hatt problemer med å få utreisetillatelse fra Tyrkia. Disse vil komme til Norge i 2015.

Den største gruppen overføringsflyktninger som fikk innvilget beskyttelse i Norge i 2014, var fra Syria (1 000 personer). To andre store grupper var afghanere med 260 personer og personer fra Den demokratiske Republikk Kongo med 240 personer. 

Figur: Antall personer som ble gitt beskyttelse, 2005-2014

Tittel: Antall personer som ble gitt beskyttelse 2005-2014 Figuren er et stolpediagram som viser fordelingen mellom overføringsflyktniger og de somsøkte asyl i perioden 2005-2014.  2005 Overføringsflyktninger: 940  Etter søknad om asyl: 3 100  2006 Overføringsflyktninger: 990  Etter søknad om asyl: 2 200   2007 Overføringsflyktninger: 1 400  Etter søknad om asyl: 4 500  2008 Overføringsflyktninger: 910 Etter søknad om asyl: 3 700   2009 Overføringsflyktninger: 1 100 Etter søknad om asyl: 4 900  2010 Overføringsflyktninger: 1 100 Etter søknad om asyl: 5 700  2011 Overføringsflyktninger: 1 400 Etter søknad om asyl: 4 700  2012 Overføringsflyktninger: 1 100  Etter søknad om asyl: 6 100  2013 Overføringsflyktninger: 1 100  Etter søknad om asyl: 6 800  2014 Overføringsflyktninger: 1 700 Etter søknad om asyl: 5 900

Se alle tallene

Asylvedtak etter statsborgerskap og utfall

Overføringsflyktninger etter statsborgerskap, innvilgelser og ankomster

 

Fant du det du lette etter?