Hvor mange søkte om beskyttelse?


I 2014 søkte 11 500 personer beskyttelse (asyl) i Norge. Dette er 4 prosent færre enn i 2013. Nedgangen skyldes blant annet færre asylsøkere fra Eritrea og Somalia. Imidlertid økte antallet enslige mindreårige asylsøkere med 13 prosent fra 2013 til 2014.

Figur: Antall asylsøkere, 2004-2014

Tittel: Antall asylsøkere, 2004-2014  Figuren er et linjediagram som viser antall asylsøkere som har søkt asyl i Norge fra 2004-2014. Det er to linjer. En gul som viser det totale antallet asylsøkere, og en grønn som viser antallet enslige mindreårige asylsøkere i samme periode.  Begge kurvene hadde et hopp i 2008/2009

De som søkte om beskyttelse, kom fra 110 forskjellige land. 72 prosent kom fra de seks største nasjonalitetene Eritrea, Syria, Somalia, Sudan, Afghanistan og Etiopia, eller de var statsløse.

Den største andelen asylsøkere i 2014 kom fra Eritrea. Eritreere stod for en fjerdedel av alle asylsøknader til Norge, men sammenlignet med 2013 søkte likevel 12 prosent færre fra Eritrea om asyl i Norge.

2 000 syrere søkte om beskyttelse, noe som er en økning på hele 134 prosent sammenlignet med 2013. Det har også vært en økning i antall asylsøkere fra Sudan og Etiopia, og fra statsløse.

Antallet asylsøkere til Europa (EU, Norge og Sveits) økte vesentlig i 2014. Norges andel av det totale antallet asylsøkere gikk imidlertid noe ned. Tyskland og Sverige mottok flest søknader om asyl, men trenden var en økning i de fleste europeiske land.

Figur: Asylsøkere, seks største land i 2014 sammenlignet med 2013 

Tittel: Asylsøkere, seks største land i 2014 sammenliknet med 2013   Figuren viser et stolpediagram som viser de seks landene det kom flest asylsøkere fra i 2014. Vi har også tallene fra de samme seks landene for 2013. Stolpene viser at antallet søkere fra Eritrea, Somaila og Afghanistan har gått ned, mens antallet søkere fra Syria, Sudan og Statsløse har økt.   Afghanistan: 2013: 730, 2014: 580 Eritrea: 2013: 3 300, 2014: 2 900 Etiopia: 2013: 290, 2014: 380 Somalia: 2013: 1 700, 2014: 840 Statsløs: 2013: 550, 2014: 800 Sudan:  2013: 600, 2014: 800 Syria: 2013: 860, 2014: 2 000

Eritrea: 2 900 søkere

Sammenlignet med året før var det en økning i antallet asylsøkere fra Eritrea til Europa i 2014. I Norge så vi en nedgang. Antallet asylsøkere fra Eritrea var fortsatt høyt når vi sammenligner med årene før 2013.

14 prosent av dem som kom til Norge, var enslige mindreårige. Dette var dobbelt så mange som året før. De aller fleste kom uten familie, og 75 prosent var menn.

Flertallet som kom til Norge, søkte beskyttelse fra myndighetene fordi de hadde desertert eller unndratt seg militærtjeneste. Noen oppga at de, kombinert med at de har desertert, hadde opplevd forfølgelse fra myndighetene på grunn av religion, politiske holdninger og/eller kjønn (kvinner).

Syria: 2 000 søkere

I 2014 var de fleste søkerne til Europa fra Syria. Antallet syrere økte klart også i Norge. I tillegg til syriske borgere kom det også en del statsløse fra Syria.

Om lag 30 prosent av asylsøkerne fra Syria kom som et medlem av en familie. 83 prosent var menn og kun tre prosent var enslige mindreårige.

De fleste oppga den generelle sikkerhetssituasjonen og de humanitære forholdene i landet som grunnen til at de søkte om beskyttelse. Relativt mange menn oppga dessuten at de fryktet å bli kalt inn til militærtjeneste eller at de hadde unnlatt å møte til militærtjeneste. En del fortalte at de ble beskyldt for å støtte enten opprørsstyrkene eller regimet. Sammenlignet med tidligere år var det også en større andel som oppga at de fryktet de islamistiske opprørsstyrkene.

Statsløse: 800 søkere

Det var 45 prosent flere statsløse som søkte om asyl i 2014 enn året før. 72 prosent av dem som kom var menn, og fem prosent var enslige mindreårige.

De aller fleste statsløse var palestinere og kom fra Damaskus-området i Syria. En del kom også fra Vestbredden/Gaza og fra Irak.

De fleste statsløse palestinerne fra Damaskus oppga de samme grunnene som syrerne.

Somalia: 840 søkere

Det var en nedgang i antallet søkere fra Somalia også i 2014, en trend som har vart siden 2011. Av dem som kom, oppga 22 prosent å være enslige mindreårige, og nesten 40 prosent var kvinner. 

Nesten alle oppga at de kom fra Sør-Somalia, og det kom fortsatt mange fra Mogadishu. De fleste oppga at de var forfulgt av Al-Shabaab i forbindelse med tvangsrekruttering, tvangsekteskap, brudd på Al-Shabaabs påbud og regler, eller for påstått støtte til den somaliske overgangsregjeringen.

Kvinner anførte som oftest tvangsekteskap der forfølger er Al-Shabaab og/eller familiemedlemmer.

Sudan: 810 søkere

Sammenlignet med i 2013 har antallet asylsøkere fra Sudan økt med 35 prosent. Det har vært en tilsvarende jevn økning siden 2011. Kun tre prosent av dem som kom, var enslige mindreårige.

De fleste var menn som oppga forhold knyttet til konfliktsituasjonen i Darfur som grunnen til at de hadde flyktet. Mange tilhørte en ikke-arabisk etnisk gruppe fra, eller med opprinnelse i, Darfur. Personer som var mistenkt for å ha en tilknytning til opprørsbevegelsene i Darfur, var særlig utsatt.

Det var også en økning i søkere fra Sør-Kordofan, etter delingen av Sudan og Sør-Sudan i 2011.

Afghanistan: 580 søkere

Det var en økning i antallet søkere fra Afghanistan de siste månedene av 2014, men det totale antallet asylsøkere var likevel en del lavere enn i 2013. Godt over halvparten av dem som kom, oppga at de var enslige mindreårige. De aller fleste av disse var gutter.
Gruppen med voksne søkere besto særlig av enslige menn, men det kom også en del enslige kvinner og barnefamilier.

Søkerne kom hovedsakelig fra sentrale og østlige deler av landet, og det var en økning av søkere fra Kabul. Mange har hatt lengre opphold i Iran eller Pakistan før de kom til Norge. Enkelte var født og oppvokst i Iran uten noen gang å ha vært i Afghanistan.

De fleste oppga frykt for Taliban eller andre væpnede grupperinger på grunn av tilknytning til myndighetene, internasjonale styrker og/eller organisasjoner i Afghanistan. En god del av søkerne oppga også konflikter med lokale maktpersoner som beskyttelsesgrunn. En del kvinner fortalte at de står i fare for represalier etter å ha rømt for å unngå tvangsekteskap. En del kvinner oppgir også at døtrene deres står i fare for å bli tvangsgiftet.

Etiopia: 380 søkere

Det var også en økning i antallet asylsøkere fra Etiopia i 2014. Det har vært en gradvis økning etter at det i 2011 og 2012 var en stor nedgang i antall søknader. Av dem som kom, var 40 prosent kvinner og 10 prosent oppga å være enslige mindreårige.

Det har vært en økning i antallet søkere fra Ogaden med somalisk bakgrunn. Dette er personer som i hovedsak mistenkes for politisk aktivitet knyttet til den ulovlige organisasjonen Ogaden National Liberation Front (ONLF), men som i realiteten er sivile. Den andre hovedgruppen søkere tilhører den etniske gruppen oromo. Disse søkerne har vært politisk aktive i varierende grad, og sanksjoneres hardt av myndighetene. Det har vært en nedgang blant søkere med andre politiske anførsler. Kjønnsrelaterte anførsler dreier seg i hovedsak om kjønnslemlestelse, samt anførsler knyttet til seksuelle overgrep fra myndighetspersoner som ledd i politisk forfølgelse.

Se alle tallene

Asylsøknader etter statsborgerskap og måned

Fant du det du lette etter?