Asylmottak Kva påverkar behovet for mottaksplassar?


Behovet for mottaksplassar blir påverka av fleire faktorar:

  • talet på asylsøkjarar som kjem til landet
  • tida det tek å behandle asylsøknadene
  • talet på menneske som blir busette i kommunane
  • uttransporter av personar med endeleg avslag