Hvordan oppretter vi nye mottak?


Utlendingsdirektoratet (UDI) følger regelverket for offentlige anskaffelser når vi etablerer nye asylmottak. Det innebærer at vi lyser ut driften av mottak gjennom offentlige anbudskonkurranser på Doffin (Database for offentlige innkjøp). Vi inngår rammeavtaler med ulike driftsoperatører, og når det er behov for nye mottak gjennomfører vi en minikonkurranse mellom de vi har avtale med.

UDIs mottaksstrategi

UDI lyser ut rammeavtaler for å drifte asylmottak på tre ulike nivåer. Dette skal til sammen ivareta de skriftende behovene vi har for mottaksplasser:  

  • Nivå 1 – basiskapasitet
    Avtalene på dette nivået har lang varighet (inntil ti år). Langvarige avtaler skal gi stabile rammer for beboerne, leverandørene, vertskommunen og UDI. Langsiktighet kan også legge til rette for innovasjon og forbedring av tjenestene.

  • Nivå 2 – variabel kapasitet
    Avtalene på dette nivået har kortere varighet (inntil seks år). Opprettelse av mottak på disse avtalene skal håndtere de normale svingningene i kapasitetsbehovet. Kravene til driften og tjenestene som tilbys i asylmottakene, er de samme som for avtalene om basiskapasitet.

  • Nivå 3 – beredskapskapasitet
    Avtaler på dette nivået brukes i perioder der det er store og/eller raske ankomster som skaper akutte behov for mottaksplasser, og der de ordinære avtalene ikke strekker til. UDI har rammeavtaler for telt, skip/floteller og brakkeleirer. Tjenestene som tilbys i akuttinnkvarteringen har en lavere standard enn innkvarteringsløsningene på nivå 1 og 2. Beboere skal ikke bo i mottak som er opprettet etter disse avtalene over lengre tid.  

Når det oppstår et behov for flere mottaksplasser på nivå 1 eller 2, har UDI en minikonkurranse blant leverandørene som har rammeavtale med oss. På bakgrunn av denne minikonkurransen, inngår vi kontrakt om drift av asylmottak.  

Sentrale momenter i vurderingen av tilbudene er bygningsmasse, pris, beliggenhet og kvalitet. Hvilken vekt de ulike kriteriene får, er avhengig av hvilket av nivåene konkurransen lyses ut på og av de behovene vi ser ved hver konkurranse. Vektleggingen vil komme frem i utlysningen på Doffin.  

UDI skal, så langt det er mulig, inngå kontrakt med både kommuner, ideelle organisasjoner og private foretak som driftsoperatører, og tilstrebe at asylmottakene er plassert over hele landet.

Når UDI har behov for flere mottaksplasser raskt, vil vi ha en minikonkurranse på rammeavtalene for akuttinnkvartering.

Asylmottak på gamle kontrakter

UDI har fortsatt noen avtaler med mottak på gamle kontrakter. Regelverket for asylmottak på gamle kontrakter vil fortsatt fremgå av retningslinjer på udiregelverk (eksternt nettsted)