Asylmottak Nedbygging av mottakskapasitet


Når behovet for mottaksplassar går ned, vil UDI leggje ned mottaksplassar. 

UDI gjer ei totalvurdering av kva mottaksplassar det er mest formålstenleg å behalde. Ei slik vurdering omfattar mellom anna pris på mottaksdrifta, kvaliteten i det arbeidet som blir gjort av mottaket og lokalisering.