Retningslinjer


Retningslinjene regulerer rettar og plikter til bebuarane i asylmottaket eller er i enkelte tilfelle eit tillegg til avtalen som det er linka til i avtalen eller i styringsdokumenta.

Retningslinjer som mottaka må kjenne til: