Tolker og oversettere som skal ta oppdrag for UDI


UDI bruker tolker og oversettere på mange forskjellige språk. Tolkene og oversetterne gjør oppdrag på timebasis.

Hvem kan ta oppdrag som tolk for UDI?

UDI bruker tolker på mange forskjellige språk. Tolker er ikke fast ansatte i UDI, men tar oppdrag på timebasis.

Den viktigste oppgaven UDI trenger tolker til, er tolking under intervjuer av asylsøkere som nylig har kommet til Norge. Disse intervjuene skjer i Oslo og Trondheim.

Alle tolker som skal ta oppdrag for UDI bør være registrert i Nasjonalt tolkeregister eller kunne dokumentere at de har tolkefaglige kvalifikasjoner tilsvarende kategoriene til Nasjonalt tolkeregister.

Når UDI velger hvilke tolker vi skal bruke, velger vi de best kvalifiserte tilgjengelige tolkene (statsautoriserte tolker med tolkeutdanning). Vi tar også hensyn til søkerens spesielle behov.

Hvem kan ta oppdrag som oversetter for UDI?

UDI har også behov for oversettelse av dokumenter og informasjonsmateriell fra fremmedspråk til norsk, og omvendt.

UDI prioriterer statsautoriserte translatører. Hvis de ikke finnes på et språk, bruker vi oversettere med formell kompetanse eller lang erfaring. Alle våre oversettere må ha gode datatekniske ferdigheter, være nøyaktige og levere oppdrag til avtalt tid.

UDI har i dag en fast avtale med en leverandør av oversettelser fra og til engelsk.

Hvordan søker jeg om å bli registrert i UDIs tolke- og oversetterdatabase?

For å søke om å bli registrert i UDIs tolke- og oversetterdatabase, må du sende inn skjemaet Kompetanseoversikt for tolker og oversettere (pdf, bokmål, 626 kB) eller Kompetanseoversikt for tolkar og omsetjarar (pdf, nynorsk, 612 kB) til UDI, Språk, Postboks 8108 Dep, 0032 Oslo. Legg ved CV og kopi av attester/bevillinger.

Hvis du er aktuell som tolk for UDI, men ikke har tolkefaglige kvalifikasjoner, vil du først bli invitert til å ta en test.

Hvis vi vurderer å bruke deg som tolk, vil vi kalle deg inn til en rekrutteringssamtale. Her vil du få innføring i tolking under asylintervju med fokus på tolketeknikk, tolkeetikk, asylsaksgang og terminologi som brukes i utlendingsforvaltningen.

Behovet for tolker i forskjellige språk varierer. De best kvalifiserte tolkene, i kategori 1 og 2 i Nasjonalt tolkeregister, får flest oppdrag. Deretter fordeler vi oppdrag til tolker med tolkeutdanning (kategori 3).

Når du er registrert i UDIs database, kan du også få oppdrag for Utlendingsnemnda (UNE).

Spørsmål?

Du kan kontakte UDIs enhet for språktjenester (Språk) på spraak@udi.no, eller ringe 23 35 15 00 og be om å bli satt over til Språk.

Mer informasjon for tolker

UDIs terminologiliste: Ord og begreper som brukes av utlendingsforvaltningen oversatt fra norsk til engelsk, (pdf, 762 kB)

European Migration Network sin ordliste for innvandrings- og asylfeltet med oversettelse fra og til arabisk, engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk og portugisisk (eksternt nettsted)

Alle tolker som tar oppdrag for UDI må følge Retningslinjer for god tolkeskikk (eksternt nettsted)

Møt andre tolker og les om statsautorisasjon og tolkeutdanning på www.tolkeportalen.no (eksternt nettsted)

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har den nasjonale fagmyndigheten for tolking i offentlig sektor. IMDi har også bevillingsansvar for statsautorisasjon av tolker og drift av Nasjonalt tolkeregister. Du finner mer informasjon om tolking på IMDis nettsider (eksternt nettsted).