Varsel om kritikkverdige forhold


Både ansatte i UDI og eksterne kan varsle om kritikkverdige forhold i eller i tilknytning til UDI.

Begrepet kritikkverdig forhold skal her forstås vidt, og omfatter alle forhold som utgjør brudd på gjeldende regelverk, retningslinjer eller normer. Dette kan for eksempel være forhold som innebærer fare for liv eller helse, fare for klima eller miljø, korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet, myndighetsmisbruk, uforsvarlig arbeidsmiljø eller brudd på personopplysningssikkerheten. Det er etablert interne retningslinjer for å melde fra om kritikkverdige forhold samt håndtering av slike varsler, og disse kan så langt de passer brukes når eksterne varsler om kritikkverdige forhold i UDI.

Slike varsler kan rettes til UDIs internrevisjon på e-post varsling@udi.no. Du kan også varsle til eksterne tilsynsmyndigheter, overordnet departement samt justis- og beredskapssektorens felles varslingskanal https://trustcom.pwc.no/jd (eksternt nettsted, åpnes i nytt vindu).

Spørsmål om en sak, regelverk, ettersending av dokumenter, klager på utfallet i en utlendingssak eller tilbakemelding på servicen i UDI besvares ikke i denne kanalen. Det skal heller ikke sendes opplysninger knyttet til enkeltsaker via denne kanalen. Her kan du se hvordan du klager på et vedtak i en utlendingssak, og her kan du se hvordan du gir tilbakemelding på service i UDI.

Det er ingen formkrav til et varsel, men et varsel må inneholde konkret og tydelig informasjon om det kritikkverdige forholdet. En saklig og presis beskrivelse er viktig ved både intern og ekstern varsling.

Du har anledning til å varsle anonymt, men du må imidlertid være oppmerksom på at anonym varsling kan begrense UDIs mulighet til å følge opp eller avklare innholdet i varselet. Der den som varsler ønsker å være anonym ovenfor linjeorganisasjonen, kan man varsle gjennom internrevisjonen. Internrevisjonen vil kunne garantere for anonymiteten til den som varsler, dersom denne krever dette. Dette gjelder så fremt det ikke ligger opplysninger i varselet som utløser en selvstendig varslingsplikt hos internrevisjonen, for eksempel ved mislige eller kriminelle forhold.

Håndtering av varsling innebærer at arbeidsgiver undersøker og saksbehandler det mulige kritikkverdige forholdet. I tillegg må arbeidsgiver ivaretar varsleren og den eller de det varsles om.

Vedlegg

Retningslinjer for varsling om kritikkverdige forhold i UDI (pdf, 159 kB)

Did you find what you were looking for?