Retten til helse- og omsorgstjenester for beboere med asylsøknad til behandling eller innvilget oppholdstillatelse


  • Asylsøkere har samme rett til helsetjenester som resten av befolkningen. Retten til helsehjelp gjelder fra de kommer til Norge for å søke beskyttelse (asyl).
  • Rettighetene omfatter både somatisk (fysisk) og psykisk helsehjelp fra kommune- og spesialisthelsetjeneste, inkludert hjelp for rusmiddelproblemer.
  • Barn under 18 år som oppholder seg i Norge har rett til både helse- og omsorgstjenester. Alle barn har rett til helseundersøkelser og vaksinasjon i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
  • Voksne asylsøkere som bor i asylmottak har ikke rett til omsorgstjenester. De kan likevel få omsorgstjenester hvis de er bosatt i en kommune med særlig avtale mellom utlendingsmyndighetene og den enkelte kommune (eksternt nettsted).
  • Asylsøkere har rett til nødvendige tannhelsetjenester
  • En person som oppholder seg i Norge i påvente av en avgjørelse om hvilket Dublin-land som skal realitetsbehandle asylsøknaden («dubliner»), er asylsøker med fulle rettigheter frem til UDI har fattet et vedtak i saken.
  • Asylsøkere i 48-timers prosedyre har rett til øyeblikkelig helsehjelp og helsehjelp som er helt nødvendig og ikke kan vente.