Finansiering av helsetjenester og egenandeler


Kommunale helsetjenester og spesialisthelsetjenester finansieres gjennom statlige overføringer til kommunene og helseforetakene gjennom refusjonsordninger og egenandel fra pasienten.

Asylsøkere og deres familiemedlemmer er medlemmer i folketrygden, og har rett til stønader etter folketrygdloven kapittel 5. Asylsøkere betaler egenandel hos lege, for poliklinisk behandling, fysioterapi og medisiner.