Hva er et integreringsmottak?


Integreringsmottak skal bidra til at flere kan komme tidligere i arbeid og bidra i samfunnet. Det er viktig at du som jobber på mottaket gir nye beboere som er i målgruppen for fulltidsprogrammet informasjon om hvordan man kan søke om plass.

Integreringsmottak tilbyr tjenester til beboerne sammen med kommunen, det lokale karrieresenteret og NAV-kontoret. Tjenestene er en del av et fulltidsprogram som beboerne forplikter seg til å delta i.

Det er kommunen som har hovedansvaret for å lage fulltidsprogrammet. Deltakelse i fulltidsprogrammet er et frivillig tilbud, og man må søke om å få plass.

For tiden er det det integreringsmottak med fulltidsprogram i Kristiansand.

Hvem er i målgruppen for integreringsmottakene?

Målgruppen er voksne og familier som har søkt om beskyttelse i Norge og har fått oppholdstillatelse eller har stor sannsynlighet for å få det.

Hva gjør jeg som jobber på et transittmottak eller på et ordinært mottak?

UDI ønsker at du som jobber på et transittmottak eller et ordinært mottak skal:

 • informere nyankomne beboere som har høy sannsynlighet for å få opphold om muligheten til å få plass på et integreringsmottak, og oppfordre dem til å søke om deltakelse i fulltidsprogrammet. Informasjonen kan du gi allerede i ankomstsamtalen. Informasjonen kan gis i grupper, på husmøter og/eller gjennom informasjonsprogrammet.

Det er viktig å informere om:

   • Plass på integreringsmottak er ikke det samme som innvilgelse av asylsøknad 
   • Det er fortsatt mulig å få avslag på søknaden om asyl selv om man bor i et integreringsmottak 
   • Plass på intergreringsmottak har ikke betydning for behandlingstiden av asylsøknaden  
 • gjennomføre individuelle samtaler med beboerne i målgruppen for å informere om tilbudet og svare på spørsmål.
 • gi praktisk bistand til å søke om flytting til integreringsmottak (hvis søkeren er i målgruppen).

Hvilke forpliktelser har beboere i integreringsmottak?

Søkere som får plass i et integreringsmottak inngår en avtale med kommunen mottaket ligger i om å delta i fulltidsprogrammet etter at de har kommet til mottaket. Som deltaker er man forpliktet til å delta i aktivitetene og varsle kontaktpersonen i kommunen hvis man blir syk og ikke kan delta. Deltakerne i fulltidsprogrammet må dokumentere sykdom med legeattest, med mindre kommunen gir unntak for dette. 

Hvordan kan man søke om plass på et integreringsmottak? 

Søknadene til integreringsmottak registreres og sendes i MOT-portalen. Spørsmål om søknadsrutiner til integreringsmottak kan rettes til logistikk@udi.no.

Dersom søker ikke lenger ønsker å benytte seg av tilbudet om plass i integreringsmottak, må du kontakte logistikk@udi.no.

Hva inneholder et fulltidsprogram i integreringsmottak?

Fulltidsprogram er en individuelt tilrettelagt kvalifisering for en person som har fått plass på et integreringsmottak. Programmet skal være helårlig og vare i 37,5 timer per uke. Prinsippene i introduksjonsloven er lagt til grunn for organiseringen av programmet. Programmet tar sikte på å:

 • gi grunnleggende ferdigheter i norsk
 • gi grunnleggende innsikt i norsk kultur og samfunnsliv
 • forberede deltakelse i yrkeslivet 

Programmet består vanligvis av disse kvalifiserende aktivitetene:

 • norskopplæring og språktrening
 • kultur- og samfunnskunnskap
 • karriereveiledning
 • arbeidsrettede aktiviteter
 • skole- og utdanningsrelaterte aktiviteter
 • andre aktiviteter som mottaket arrangerer i samarbeid med frivillig(e) organisasjon(er)  

Kan avtalen mellom beboeren og kommunen sies opp?

Avtalen kan i disse tilfellene avsluttes av både beboeren eller kommunen: 

 • når man får innvilget opphold og bosettes i en kommune 
 • når man får ordinært arbeid og kan forsørge seg selv og sin familie gjennom arbeid 
 • når man ikke følger forpliktelsene sine om å delta i fulltidsprogrammet. Kommunen vil da oppheve avtalen og varsle UDI 
 • når man får avslag på søknad om asyl og derfor ikke lenger er i målgruppen for integreringsmottak 
 • når man ikke lenger ønsker å delta i fulltidsprogrammet  

Dersom avtalen blir opphevet, vil UDI gi tilbud om plass i et ordinært mottak i den regionen beboeren kom fra, fortrinnsvis det mottaket vedkommende flyttet fra. 

Bakgrunnen for ordningen med integreringsmottak

Ordningen med integreringsmottak ble opprettet høsten 2016 for å legge bedre til rette for integrering av flyktninger under oppholdet i mottak.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har hovedansvaret for gjennomføringen av prosjektet og samarbeider tett med UDI, Kompetanse Norge og Arbeids- og velferdsdirektoratet. De fire aktørene har følgende ansvar innenfor prosjektet:

 • IMDi koordinerer etableringen og utviklingen av ulike modeller for fulltidsprogrammet og har ansvaret for utviklingen av nye metoder og arbeidsformer som kvalifiserer beboere til utdanning og arbeid.
 • UDI har identifisert hvilke mottak som inngår i prosjektet, og har ansvar for å rekruttere beboere til integreringsmottak og ansvaret for botilbudet.
 • Kompetanse Norge finansierer og veileder lokale karrieresentre som gir karriereveiledning til beboere i integreringsmottak.
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet har ansvar for tjenester i lokalt NAV kontor.

Did you find what you were looking for?