Kartlegge beboernes kompetanse


Mottaket har flere oppgaver når det gjelder å kartlegge beboernes kompetanse.

Hva skal mottaket gjøre når beboerne skal kartlegge kompetansen sin?

Mottaket har tre oppgaver når beboeren skal registrere kompetansen sin:

  • gi informasjon om muligheten til å registrere kompetanse og hva som er hensikten med å gjøre det
  • legge til rette for pålogging ved å generere påloggingskode
  • hjelpe til når beboeren registrerer kompetansen sin i nettskjemaet og ordne tolk ved behov (eksternt nettsted)

Hvem gjelder ordningen for?

Kartlegging av kompetanse gjelder beboere som:

Det gjelder både beboere i ordinære mottak, mottak for enslige mindreårige, tilrettelagte avdelinger og integreringsmottak. I tillegg gjelder ordningen beboere i transittmottak som har fått opphold og skal bosettes.

UDI har oversikt over hvilke nasjonaliteter som er i gruppen som har høy sannsynlighet for å få opphold.  

Er kartleggingen frivillig eller obligatorisk?

For beboere i integreringsmottak er ordningen obligatorisk.

For beboere i ordinære mottak, transittmottak, mottak for enslige mindreårige og tilrettelagte avdelinger er ordningen frivillig. 

Målet med registreringen av kompetanse

Når kommunene og andre offentlige myndigheter får oversikt over den enkeltes kompetanse, gir det et bedre grunnlag for å kunne tilpasse ulike tilbud og tjenester. 

Opplysningene som norske myndigheter får om kompetanse kan bli brukt som grunnlag for å:

  • velge bosettingskommune (IMDi gjør dette)
  • gjennomføre kartleggings- og veiledningssamtaler i regi av karrieresenteret kommunen eller Nav
  • utvikle en individuell plan i introduksjonsprogrammet
  • tilpasse introduksjonsprogrammet eller andre opplæringstilbud
  • tilpasse arbeidsmarkedstiltak
  • godkjenne kompetanse 

Hva skal beboerne få informasjon om?

De beboerne ordningen gjelder, må få god informasjon av mottaket om hva opplysningene om kompetansen deres skal brukes til og hvordan de blir brukt i bosettings- og integreringsprosessen.

Informasjon om kompetansekartlegging blir lagt til i flere moduler i informasjonsprogrammet for voksne og for barn og unge. I tillegg er det viktig at mottaket gir informasjon om skjemaet for registrering av kompetanse i forkant av registreringen.

Mer informasjon om kompetansekartlegging, brosjyrer og film på flere språk finner du på IMDIs nettsider (eksternt nettsted).

Would you like to help us improving the website?

Did you find what you were looking for?