Asylmottak Rollefordelinga mellom UDI og driftsoperatøren


UDI har det overordna ansvaret for drifta av asylmottaka. Vi varetek dette ansvaret ved å:

 • gi informasjon til, og samarbeide med andre sektorstyresmakter, frivillige, lokalsamfunn og vertskommunar
 • skaffe mottaksplassar gjennom å ha kontraktar med leverandørar av mottakstenester
 • laga styringsdokument for asylmottaksdrifta
 • rettleie og gi opplæring til driftsoperatørar og tilsette på asylmottaka
 • følgje opp kontraktar og føre tilsyn og kontrollar

Driftsoperatøren har det daglege, løpande ansvaret for drifta av asylmottaket, og varetek dette ansvaret gjennom å:

 • gi bebuarane på asylmottaket ein trygg stad å bu, som varetek grunnleggjande behov
 • leggje til rette for god informasjon til, og samarbeid med vertskommunen, lokalsamfunn, andre offentlege instansar og frivillige organisasjonar
 • planleggje og drifte asylmottaket i samsvar med UDIs styringsdokument og eigne retningslinjer
 • tilsetje personale med nødvendig kompetanse
 • skaffe bygninger til asylmottak og vedlikeholde dem
 • rapportar på ulike sider av drifta til UDI

Did you find what you were looking for?