Jeg representerer en asylsøker som kom over Storskog


Representer du en person som søkte om asyl ved grensen mellom Norge og Russland (Storskog), må du sende oss en skriftlig erklæring om dette for å få tilgang på sakens dokumenter.

Send oss erklæring med opplysning om saksnummeret til svar@udi.no.

Dersom du merker e-posten med «Storskog» i emnefeltet, blir saken registrert med en gang.

For å få tilgang til dokumentene i saken, må du også være registrert som bruker av eDialog.

Godtgjørelse til advokat i Storskogsakene

Utlendingsforskriften § 17-18 (eksternt nettsted) andre ledd ble endret i desember 2015 slik at «en utlending som har fått en asylsøknad nektet realitetsbehandlet etter lovens § 32 (eksternt nettsted) første ledd bokstav a eller d, har ikke rett til fritt rettsråd uten behovsprøving, jf. lovens § 92 (eksternt nettsted) annet ledd første punktum. Vedkommende har heller ikke rett til fritt rettsråd uten behovsprøving i eventuell sak om bortvisning, jf. lovens § 92 (eksternt nettsted) første ledd.» Endringene trådte i kraft 7. desember 2015. Endringene gjelder ikke for utlendinger som hadde søkt om beskyttelse før endringene trådte i kraft, se forskrift om endringer i utlendingsforskriften (eksternt nettsted). I praksis vil dette si at de fleste asylsøkerne som har kommet over Storskog har rett til fritt rettsråd. Enslige mindreårige asylsøkere har også etter endringen rett til fritt rettsråd uten behovsprøving.

UDI har blitt instruert i at vi ikke skal oppnevne advokat fra våre advokatlister i sakene, se instruks GI-13/2015 (eksternt nettsted) punkt 3. Det vil si at den som har søkt om asyl selv må sette seg i kontakt med en advokat i saken. Advokaten godtgjøres etter reglene i stykkprisforskriften § 5 (eksternt nettsted) om første asyllandsaker.  

Som advokat for noen i en Storskogsak må du henvende deg til Fylkesmannen for utbetaling av salær i saken. Du må legge ved dokumentasjon på at den du representerer søkte om beskyttelse før 7. desember 2015.