Anbodskonkurranse om mellombelse akuttinnkvarteringar


UDI har gjennomført ein anbodskonkurranse kvar det innkom totalt 89 tilbod. 33 kontraktar er per no tildelte, med ei ramme på opp mot 9 000 plassar totalt.

Published: 19.04.2022

Anbodskonkurransen vart gjennomført for å dekkje det akutte behovet for plassar til innkvartering av asylsøkjarar frå Ukraina. Konkurransen er no avslutta og fleire av leverandørane som vart tildelte kontrakt har allereie starta drift av akuttinnkvarteringane.

Det var fleire leverandørar som ikkje fekk tildelt kontrakt under denne anbodskonkurransen. Årsakene til dette var fleire, men knytte seg først og fremst til om leverandøren og tilboda oppfylte dei krava som var oppstilte i konkurransen, og om tilboden løysing var i tråd med UDI sine skisserte behov.

Did you find what you were looking for?