Frivillig arbeid i asylmottak (2019)


Oxford Research har på oppdrag for Utlendingsdirektoratet (UDI) undersøkt det frivillige arbeidet i asylmottakene. Rapporten beskriver hvordan det frivillige arbeidet i mottakene fungerer for beboerne, de frivillige, mottaket og UDI.

Rapporten tar også for seg hvordan avtaleverk mellom UDI og noen av de største frivillige organisasjonene har fungert.

Les rapporten

Norsk: Frivillig arbeid i asylmottak (pdf, 1,2 MB)
English: Volunteering in asylum reception centers (pdf, 607 kB)

Sammendrag

Prosjektet har undersøkt spekteret i det frivillige arbeidet som foregår i asylmottak og gir innspill og anbefalinger til hvordan UDI på en hensiktsmessig måte kan legge til rette for et godt frivillig arbeid i asylmottakene.

Rapporten har følgende hovedfunn:

  • Frivillige skaper et betydelig volum av aktiviteter for beboere i asylmottak.
  • Aktiviteter som sørger for kontakt mellom beboere i asylmottaket og personer i lokalsamfunnet, er regelmessige og har lav terskel for deltakelse, gir trolig mest utbytte.
  • Deltakelse på aktiviteter er avhengig av godt forarbeid og samarbeid mellom aktører i frivilligheten, mottakene og beboere.
  • Intensjonsavtalene mellom UDI og de frivillige organisasjonene var særlig viktige i 2016 og 2017 for å ordne tilgangen til mottak for den organiserte frivillige aktiviteten. Senere har avtalene vært mindre viktige for å øke aktiviteten i mottakene.
  • I rapporten legges det til grunn at samspillet mellom mottakene, organisasjonene og beboerne selv genererer gode aktiviteter for beboerne. Anbefalingene peker på UDIs muligheter for å tilrettelegge for et slikt samspill.

Oppdragstaker: Oxford Research
Oppdragsgiver: Utlendingsdirektoratet

Did you find what you were looking for?