Anslag over antall ordinære asylsøkere til Norge i 2020 og 2021 (per mars 2020)


Anslagene for hvor mange asylsøkere Norge forventes motta i 2020 og 2021 er vurdert på nytt basert på utviklingen frem til og med januar 2020. Forrige prognose var basert på utviklingen frem til og med november 2019.

Det er ingen endringer i anslaget for 2020. Mulighetsrommet er vurdert til å være mellom 2 000 og 5 000 asylsøkere, med et planleggingstall på 3 000. For 2021 er mulighetsrommet vurdert til å være mellom 2 000 og 7 000 asylsøkere, med et planleggingstall på 3 000

Planleggingstallet for enslige mindreårige asylsøkere holdes uendret på 200 i 2020 og videreføres i 2021.

Anslagene er utarbeidet før tiltakene mot spredning av koronaviruset ble kjent. Konsekvenser for prognosene på grunn av tiltakene er derfor ikke hensyntatt i anslagene. På grunn av strenge reiserestriksjoner i mange europeiske land antar vi at antall asylsøkere på kort sikt vil bli lavere enn en normal sesongfordeling av anslaget tilsier.

Ordinære asylsøkere er nye asylsøkere som på egenhånd kommer til Norge og søker om beskyttelse ved eller etter innreise. Barn født i Norge av asylsøkere som fortsatt har asylsøknad til behandling, blir registrert med egen asylsøknad og inngår derfor i antallet ordinære asylsøkere. Overføringsflyktninger og personer som eventuelt blir overført til Norge gjennom særskilte EU-ordninger er ikke omfattet av anslagene.

Hvorfor blir det utarbeidet anslag på antall asylsøkere?

Som et ledd i plan- og budsjettprosessen lager utlendingsforvaltningen anslag over antall asylsøkere til Norge de kommende 12 – 24 månedene. Anslagene gjennomgås fire ganger årlig og baseres på tidligere ankomstbilde, tendenser i tiden og mulige påvirkningsfaktorer framover i tid. Utlendingsdirektoratet (UDI), Politidirektoratet (POD), Politiets utlendingsenhet (PU), Kriminalpolitisentralen (KRIPOS) og Utlendingsnemnda (UNE) deltar i arbeidet.

Anslagene omfatter et mulighetsrom og et planleggingstall. Mulighetsrommet er et bredt anslag over laveste og høyeste antall asylsøkere som vi antar vil søke om beskyttelse i Norge kommende to år. Mulighetsrommet vil følgelig omfatte flere mulige scenarioer. For å kunne planlegge kapasitet fremover og anslå budsjettbehov må utlendingsforvaltningen ha et konkret tall å ta utgangspunkt i. Planleggingstallet settes ut fra en det scenarioet vi anser er det mest sannsynlige 12 – 24 måneder fram i tid.

Begrunnelse for anslagene

Avhengig av det internasjonale migrasjonsbildet vil det over tid variere hvilke faktorer som antas å påvirke antallet asylsøkere til Norge mest. I dagens situasjon mener vi at usikkerheten hovedsakelig er knyttet til forholdene i transittland, reiseruter og grenserestriksjoner, og i mindre grad til forholdene i avsender- og destinasjonsland.

Vår vurdering er at de viktigste påvirkningsfaktorene for antall asylsøkere til Norge er:

  • Overenskomsten mellom EU og Tyrkia
  • Schengen interne grensekontroller
  • Grensekontroller på Balkan
  • Nye reiseruter/smuglerruter

I 2019 kom det 2 305 ordinære asylsøkere til Norge, mot 2 655 i samme periode i 2018. Ankomstene til Norge har i 2019 følgelig holdt seg på et svært lavt nivå.

Europeiske land fører i dag en restriktiv innvandringspolitikk, men det er forskjeller i de ulike landenes regelverk og praksis. Den relative forskjellen mellom ulike destinasjonslands regelverk og praksis kan ha betydning for hvor asylsøkerne søker seg. I dagens situasjon, der mobiliteten nordover i Europa begrenses av grensekontroller, antar vi imidlertid at hindringer i mobiliteten har større betydning.

Grensekontrollene gjelder landveien, og mobiliteten begrenses ikke i samme grad for søkergrupper som har mulighet til å reise med fly. Vi antar likevel at de som kan reise nordover i Europa har de samme preferansene som de siste årene, og at en stor andel fortsatt vil søke seg til Tyskland og Frankrike. Sverige har historisk sett mottatt langt flere asylsøkere enn andre nordiske land, og vi har ingen indikasjoner på at dette vil endre seg.

Prognosen ble utarbeidet før Tyrkia bestemte å ikke overholde overenskomsten med EU. Vår vurdering er imidlertid at dette ikke får konsekvenser for antall søkere til Norge på kort sikt. Det er høy grad av grensekontroller i stor deler av Europa som medfører at det er svært vanskelig å ta seg frem til Norge lande veien. Dette gjaldt også før de ekstraordinære tiltakene grunnet koronviruset ble satt i verk. I tillegg har antall som ankommer Hellas ikke økt vesentlig etter at det ble klart at Tyrkia ikke lengre stopper personer som prøver å reise til Hellas.

For 2021 er bildet mer usikkert. Antall asylsøkere til Norge påvirkes av en rekke faktorer som kan og vil endres over tid, så som forholdene i avsenderland, transittland, mottakerlands håndtering av migrasjonen og asylsøkernes egne preferanser. For å gjenspeile usikkerheten dette medfører i et lengre perspektiv har mulighetsrommet for 2021 et bredere spenn enn mulighetsrommet for 2020.

Mulighetsrommet for 2021 hviler i all hovedsak på de samme forutsetningene og usikkerhetsfaktorene som for 2020.

Vi gjør oppmerksom på at tallene er svært lave og at selv små endringer i ankomstene vil raskt få konsekvenser for prognosen.

Nye vurdering av prognosen vil foreligge i juni 2020

Did you find what you were looking for?