Du kan klage på vedtaket


Du har rett til å klage på avgjørelsen innen tre uker

 • Fristen for å klage på at du ikke får forlenget tillatelsen din er tre uker fra det tidspunktet du mottok avgjørelsen.
 • Avgjørelsen er endelig hvis du ikke klager innen fristen.
 • Du må sende skriftlig klage på norsk eller engelsk med ditt DUF-nummer/fødselsnummer til UDI. Du må signere klagen.
 • Du beholder rettighetene dine frem til klagen er endelig avgjort.
 • Du har rett til å be om å se saksdokumentene dine.
 • Klagen sendes med brev til:
   
  Utlendingsdirektoratet
  Postboks 2098 Vika
  0125 Oslo

Har du ikke rukket å skaffe all dokumentasjonen du ønsker å legge ved klagen innen tre uker? Da må du uansett sende inn klagen innen fristen, men du kan skrive i klagen at du ønsker å sende oss mer dokumentasjon. Da vil du få en ny frist på to uker til å sende inn dokumentasjonen.

Dersom det er nye opplysninger i klagen, blir disse vurdert av UDI. Hvis det ikke er nye opplysninger av betydning for avgjørelsen vår, vil vi sende saken din videre til Utlendingsnemnda (UNE) for en uavhengig vurdering.